WYKAZ SZKOLEŃ realizowanych w ramach projektu pn. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”.

 1. Skuteczna komunikacja z klientem urzędu w kontakcie bezpośrednim oraz za pośrednictwem telefonu lub internetu (e-mail, czat, itd.)
 2. Profesjonalna obsługa mieszkańców
 3. Techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych
 4. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie
 5. Efektywne zarządzanie czasem w pracy
 6. Zjawisko stresu i metody przeciwdziałania
 7. Trening twórczego rozwiązywania problemów
 8. Kodeks postępowania administracyjnego
 9. Prawo pracy w administracji publicznej
 10. Prawo wspólnotowe
 11. Archiwizacja dokumentów
 12. Kontrola i audyt w urzędzie
 13. Zintegrowany system obiegu dokumentów
 14. Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 15. Rozwiązywanie problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych
 16. Ochrona danych osobowych w JST
 17. Program Płatnik
 18. Zarządzanie kryzysowe
 19. Gospodarka wodno -ściekowa
 20. Obsługa inwestora w JST
 21. Rozliczanie projektów dofinansowanych z UE
 22. Przygotowanie projektów dofinansowanych z UE
 23. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej
 24. Wymiar podatku rolnego, leśnego od nieruchomości
 25. Ustawa prawo ochrony środowiska
 26. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 27. Zagospodarowanie przestrzenne
 28. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 29. Źródła prawa – pojęcie i klasyfikacja; źródła prawa powszechnie obowiązującego, miejscowego i wewnętrznego
 30. Zasady tworzenia i opiniowania prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydawanych przez JST, w tym tryb podejmowanych ustaw i zasady ich ogłaszań
 31. Ogłaszanie aktów prawnych oraz zbiorów przepisów gminnych i prawa miejscowego w formie elektronicznej (warsztaty)
 32. Prawo budżetowe w JST
 33. Zarządzanie procesami inwestycyjnymi
 34. FIDIC oraz prawo budowlane
 35. Dyscyplina finansów publicznych oraz kara za jej naruszenie
 36. Partnerstwo publiczno – prywatne
 37. Komunikacja wewnętrzna w urzędzie z zastosowaniem metod PR (PR wewnętrzny)
 38. E – urząd
 39. Szkolenia komputerowe