Inicjatorzy

Inicjatorem i koordynatorem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego, którego głównymi zadaniami jest rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej o charakterze ponadgminnym oraz reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku. W chwili obecnej Związek zrzesza 16 gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Bodzanów, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród, Płock zajmujących powierzchnię 1.709,06 km2, którą zamieszkuje ponad 235 tysięcy mieszkańców

Pomysł

Pomysł projektu narodził się w 2005 roku i we współpracy z firmą doradczą EUKON został opracowany w formie wniosku do programu wspierającego rozwój nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej o nazwie Norweski Mechanizm Finansowy / Mechanizm Finansowy EOG.

Początek

Po trwającej 21 miesięcy procedurze kwalifikacyjnej Związek Gmin Regionu Płockiego w lipcu 2007r. rozpoczął projekt o nazwie "Region Płocki - Regionem Europejskim", który służy wyrównywaniu poziomu świadomości i umiejętności pracowników administracji w uczestniczących gminach, stymulowanie aktywności organizacji pozarządowych w regionie oraz nawiązaniu i zacieśnieniu współpracy obu sektorów dla rozwoju zrównoważonego. W założeniach, priorytetowym celem projektu jest zwrócenie uczestników na problemy społeczne, wdrożenie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz aktywizacja społeczeństwa. W 2005r. w gminach zrzeszonych w Związku, przeprowadzona została ankieta, dzięki której zbadano poziom wykształcenia zawodowego i językowego administracji gmin oraz ocenę aktywności społecznej i ich mieszkańców. Analiza ankiet pozwoliła sprecyzować zapotrzebowanie i preferencje pracowników gmin na szkolenia zawodowe, językowe, z zakresu informatyki, problematyki społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi itp.

Działania

Projekt "Region Płocki - Regionem Europejskim" został podzielony na pięć działań, które mają zróżnicowane zadania, lecz połączone razem są koniecznością dla polskiej administracji samorządowej, jeśli chce ona wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i możliwościom niesionym przez proces integracji europejskiej i procesy globalizacji, jednocześnie skutecznie przeciwstawiając się zagrożeniom wynikającym z tych procesów