2012

„Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Staroźreby w systemie zbiórki objazdowej”.

Wykonawca

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 31
09-400 Płock
Tel. 24 2620370

Termin realizacji umowy

19.09.2012r – 20.12.2012r.

Zakres umowy obejmuje

 1. opracowanie harmonogramu zbiórki odpadów zawierającego:
  1. miejsce zbiórki odpadów (miejscowość/osiedle/ulica)
  2. datę i godziny trwania zbiórki
 2. rozpropagowanie na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Staroźreby wdrażanego systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych poprzez:
  1. opracowanie i druk ulotki informacyjnej o treści i ilości uzgodnionej z Zamawiającym
  2. jednorazowe doręczenie ulotek do każdego gospodarstwa domowego/instytucji w regionie objętym zbiórką, dystrybucja ulotek na terenach gmin powinna się odbyć również poprzez urzędy gmin
 3. dojazd przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych środków transportu do wyznaczonych punktów odbioru odpadów – wg harmonogramu terminowego zbiórki,
 4. przeprowadzenie wstępnej segregacji zebranych odpadów wg ich rodzajów w miejscu odbioru odpadów oraz ich załadunek na środek transportu,
 5. uprzątnięcie, po dokonaniu załadunku odpadów, terenu zbiórki odpadów,
 6. Wykonawca jest zobowiązany zważyć odpady na terenie gminy, z której są zbierane,
 7. transport zebranych odpadów wielkogabarytowych z miejsc ich odbioru do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wielkogabarytowych,
 8. rozładunek przetransportowanych odpadów wielkogabarytowych w miejscu ich odzysku i unieszkodliwienia,
 9. prowadzenie ilościowej (w tonach) i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 152 poz. 1736)
 10. prowadzenie aktualnej ewidencji miejsc zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz ilości wykonanych odbiorów odpadów wielkogabarytowych,
 11. Wykonawca jest zobowiązany co najmniej 2 razy odebrać i przetransportować odpady wielkogabarytowe z każdej Gminy objętej zadaniem w czasie trwania poniższej umowy,
 12. przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług.