Wstęp

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) stanowi jeden z elementów systemu realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, którego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia, podniesienie wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracji państwa. Termin „Kapitał Ludzki” jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolność do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.

Kilka informacji o projekcie

Głównym problemem pracowników Jednostek Samorządów Terytorialnych (JST) jest brak dostępu do szkoleń ogólnych i specjalistycznych , spowodowany ograniczonymi środkami finansowymi jednostek oraz problemami komunikacyjnymi.13 gmin zrzeszonych w ZGRP dostrzegając potrzebę modernizację urzędów wspólnie podjęło działania mające na celu zwiększenie poziomu kompetencji pracowników urzędów oraz przygotowanie do wdrożenia usprawnień zarządczych, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości pracy urzędników JST.

Z myślą o nich powstał projekt pn ”Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”. Osoby biorące udział w szkoleniach będą dzielone na trzy grupy docelowe: kadrę zarządzającą, osoby w wieku 45+ oraz pozostałych pracowników urzędu. Przygotowując program szkoleniowy stworzono ścieżki szkoleniowe uwzględniające zarówno specyficzne potrzeby kadry zarządzającej jak i osób w wieku 45+. Zostały one wzbogacone o elementy motywowania pracowników oraz trudne rozmowy z pracownikami, techniki autoprezentacji oraz efektywne zarządzanie grupą i czasem. W szkoleniach weźmie udział 331 osób, w studiach podyplomowych 28 osób.

Cele projektu

Najważniejszym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz jakości wykonywanych usług przez urzędy gmin na terenie powiatu płockiego poprzez podniesienie kompetencji kadry pracowniczej.

Celem projektu jest zapewnienie optymalnej jakości wykonywanych zadań publicznych JST poprzez usprawnienie zarządzania w urzędach projektodawców oraz wzrost poziomu kompetencji urzędników.

Celami szczegółowymi są:

 • poprawa jakości obsługi klienta poprzez wdrożenie optymalnych modeli konsultacji społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz mierzenia satysfakcji klientów,
 • zwiększenie stopnia integracji procesów kierowania realizacją zadań JST poprzez wdrożenie optymalnych modeli zarządzania oraz planowania,
 • wypracowanie jednolitych rozwiązań organizacyjnych i standardów jakości realizacji zadań publicznych w drodze wymiany wiedzy i doświadczeń (benchlearning) między projektodawcami,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych w zakresie stosowania objętych projektem optymalnych model, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania procesami realizacji zadań JST.

Obszar objęty projektem

Gminy biorące udział w projekcie to: Stara Biała, Staroźreby, Bielsk, Bulkowo, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Bodzanów, Łąck, Gąbin, Wyszogród, Płock.

Co Oferuje Program

Głównym celem Programu PO KL jest:

 • wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej – działania będą tyczyły się zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia dostosowania się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, zagadnienia związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli.

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przekazane głównie na wsparcie funkcjonowania struktur i systemów instytucjonalnych. Natomiast środki komponentu regionalnego będą wspierać osoby i grupy społeczne.

Kto może skorzystać z Programu

W ramach PO KL, zgodnie z przepisami znajdującymi się w Programie i w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, projekty będą mogły realizować:

 • instytucje rynku pracy
 • instytucje szkoleniowe
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • instytucje otoczenia biznesu
 • przedsiębiorcy
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
 • inne podmioty

Z jakich środków finansowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PO KL finansowany jest ze Środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przekazywanego przez Komisję Europejską (KE) jako zaliczki, płatności okresowe wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w euro, a następnie – po ich przewalutowaniu na PLN- przekazywany jest na centralny rachunek budżetu państwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowią budżet państwa. Instytucją właściwą do otrzymania płatności dokonywanych przez Komisję Europejską jest Ministerstwo Finansów.

Środki na finansowanie projektów PO KL pochodzą ze źródeł krajowych , tj. budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych środków publicznych , tj. funduszy docelowych.

Jakie instytucje są zaangażowane w realizację projektu

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) pełni minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. IZ odpowiada za właściwe zarządzanie i wdrażanie PO KL. Dodatkowo w systemie wdrażania występują Instytucje Pośredniczące (IP), którym IZ oddelegowała część zadań związanych z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych.

W ramach komponentu centralnego funkcje funkcji pośredniczących pełnia właściwe ministerstwa:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

W ramach komponentu regionalnego funkcje Instytucji Pośredniczącej (IP) zostały powierzone samorządom województw.

Jakie są cele i priorytety Programu?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie służył przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększaniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

Głównym celem POKL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych a mianowicie:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
 • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowania prawa polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
 • wzrost spójności terytorialnej.