„Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków na terenie miasta Płocka”. Program finansowany przez Gminę Miasto Płock.

Związek Gmin Regionu Płockiego od 2010 roku na terenie miasta Płocka prowadzi kompleksową usługę w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków.

Cel programu

 • zbiórka odpadów niebezpiecznych jakimi są przeterminowane leki,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ilości przeterminowanych leków w strumieniu odpadów komunalnych,
 • ukształtowanie nowego, zgodnego z duchem ekorozwoju zespołu nawyków dotyczących postępowania z przeterminowanymi lekami.
2012

Wykonawca

REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie
Oddział w Płocku
Ul. Przemysłowa 32
09-400 Płock
Tel. 24 268 10 60

Termin realizacji umowy

01.01.2012r – 31.12.2012r.

Zakres umowy obejmuje

 1. dostarczenie i ustawienie pojemników na przeterminowane leki, o pojemności nie mniejszej niż 70 l, w miejsca wskazane przez Zamawiającego,
 2. oznakowanie dostarczonych pojemników poprzez umieszczenie na pojemnikach informacji o ich przeznaczeniu i sposobie użytkowania pojemnika oraz wskazanie nazwy i danych teleadresowych Wykonawcy,
 3. wymiana opisanych w pkt 2 oznaczeń w przypadku ich uszkodzenia, odklejenia lub zerwania,
 4. opracowanie harmonogramu zbiórki przeterminowanych leków ( co najmniej dwa razy w roku)
 5. dojazd przystosowanym do zbiórki przeterminowanych leków środkiem transportu do wyznaczonych punktów odbioru przeterminowanych leków – wg harmonogramu terminowego zbiórki opracowanego wg pkt. 2, bądź na telefoniczne zgłoszenie poszczególnych punktów,
 6. uprzątnięcie, po dokonaniu załadunku przeterminowanych leków, terenu zbiórki,
 7. Wykonawca zobowiązany jest zważyć odpady po załadunku na terenie miasta Płocka,
 8. transport zebranych przeterminowanych leków z miejsc ich odbioru do miejsc ich unieszkodliwiania wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy przeterminowanych leków wskazani przez Wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia przeterminowanych leków i umowę zawartą z Wykonawcą,
 9. zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu dokumentacyjnego ze stanem faktycznym poprzez dokonanie audytu środowiskowego w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jako miejsce ostatecznego unieszkodliwiania przeterminowanych leków
 10. w związku pkt 7 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zgody instalacji na audyt środowiskowy,
 11. rozładunek przetransportowanych przeterminowanych leków w miejscu ich unieszkodliwienia,
 12. prowadzenie ilościowej (w kg) i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213),
 13. prowadzenie aktualnej ewidencji miejsc zbiórki przeterminowanych leków oraz ilości wykonanych odbiorów przeterminowanych leków,
 14. prowadzenie korekt lokalizacji wyżej wymienionych pojemników wg dyspozycji Zamawiającego, a po każdorazowej zmianie lokalizacji przedkładanie Zamawiającemu aktualnego wykazu,
 15. dbanie o stałą kontrolę zapełniania się pojemników z przeterminowanymi lekami w taki sposób aby nie dochodziło do ich przepełnienia, w tym poprzez stały monitoring zawartości pojemników w celu uniknięcia sytuacji przepełnienia się pojemników,
 16. wymiana zniszczonych lub uszkodzonych pojemników na przeterminowane leki,
 17. przekazywanie na żądanie Zamawiającego – Związku Gmin, informacji dotyczących realizowanych usług.

Pliki do pobrania