Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczął swoją działalność 14 kwietnia 1994 roku z chwilą rejestracji w Urzędzie Rady Ministrów. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1990 o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 roku, poz. 74 z późniejszymi zmianami). Zadania, prawa i obowiązki określa statut, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym woj. Płockiego Nr 5 poz. 57 z dnia 9 czerwca 1994 roku.

Władze związku

Andrzej Nowakowski Krzysztof Jadczak  

Przewodniczący Zarządu Andrzej Nowakowski

Prezydent miasta Płocka

Wiceprzewodniczący Zarządu Krzysztof Jadczak

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

 

     

Członek zarządu Zbigniew Białecki

Wójt Gminy Łąck

Członek Zarządu Józef Jerzy Rozkosz

Wójt Gminy Bielsk

 

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu Sławomir Wawrzyński

Wójt Gminy Stara Biała

 

 

Zgromadzenie:

1.Przewodniczący Zgromadzenia: Andrzej Paweł Dwojnych

2. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Edmund Zieliński

Obowiązki

W chwili obecnej Związek zrzesza 18 gmin. Ogółem gminy tworzące Związek zajmują powierzchnię 2 088,79 km², którą zamieszkuje około 236 tysięcy mieszkańców (w tym miasto Płock 128 tysięcy).

Do zadań ZGRP należy m.in.:

  • reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku
  • restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz przeciwdziałania bezrobociu
  • inicjowanie tworzenia kompleksowej infrastruktury społecznej, gospodarczej i technicznej a w szczególności proekologicznej infrastruktury technicznej
  • inicjowanie i prowadzenie programu edukacji ekologicznej społeczeństwa
  • poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekonomicznych w przedmiocie działania Związku
  • promocja gospodarcza gmin - członków Związku
  • organizowanie szkoleń dla gmin - członków Związku z zakresu działania Związku
  • opracowywanie ekspertyz i analiz w zakresie zgłaszanym przez gminy - członków Związku
  • utrzymanie kontaktów z podmiotami polskimi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych działań w szczególności proekologicznych
  • organizowanie przedsięwzięć i imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych o zasięgu ponadgminnym.

Priorytetowym zadaniem Związku jest rozwiązanie problemu utylizacji odpadów o zasięgu ponadgminnym - wspólna budowa systemu odbioru, gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, w tym systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.