Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczął swoją działalność 14 kwietnia 1994 roku z chwilą rejestracji w Urzędzie Rady Ministrów. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1990 o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 roku, poz. 74 z późniejszymi zmianami). Zadania, prawa i obowiązki określa statut, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym woj. Płockiego Nr 5 poz. 57 z dnia 9 czerwca 1994 roku.

Władze związku

Andrzej Nowakowski Mariusz Bieniek Krzysztof Jadczak

Przewodniczący Zarządu Andrzej Nowakowski

Prezydent miasta Płocka

Wiceprzewodniczący Zarządu Mariusz Bieniek

Starosta Płocki

Wiceprzewodniczący Zarządu Krzysztof Jadczak

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Józef Stradomski Sławomir Wawrzyński  

Członek Zarządu Józef Stradomski

Wójt Gminy Staroźreby

Członek Zarządu Sławomir Wawrzyński

Wójt Gminy Stara Biała

Członek zarządu Zbigniew Białecki

Wójt Gminy Łąck

 

 

Członek Zarządu Józef Jerzy Rozkosz

Wójt Gminy Bielsk

 

 

Zgromadzenie:

1.Przewodniczący Zgromadzenia: Andrzej Paweł Dwojnych

2. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Edmund Zieliński

3. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Jerzy Kazimierz Sochacki

Obowiązki

W chwili obecnej Związek zrzesza 18 gmin. Ogółem gminy tworzące Związek zajmują powierzchnię 2 088,79 km², którą zamieszkuje około 236 tysięcy mieszkańców (w tym miasto Płock 128 tysięcy).

Do zadań ZGRP należy m.in.:

  • reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku
  • restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz przeciwdziałania bezrobociu
  • inicjowanie tworzenia kompleksowej infrastruktury społecznej, gospodarczej i technicznej a w szczególności proekologicznej infrastruktury technicznej
  • inicjowanie i prowadzenie programu edukacji ekologicznej społeczeństwa
  • poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekonomicznych w przedmiocie działania Związku
  • promocja gospodarcza gmin - członków Związku
  • organizowanie szkoleń dla gmin - członków Związku z zakresu działania Związku
  • opracowywanie ekspertyz i analiz w zakresie zgłaszanym przez gminy - członków Związku
  • utrzymanie kontaktów z podmiotami polskimi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych działań w szczególności proekologicznych
  • organizowanie przedsięwzięć i imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych o zasięgu ponadgminnym.

Priorytetowym zadaniem Związku jest rozwiązanie problemu utylizacji odpadów o zasięgu ponadgminnym - wspólna budowa systemu odbioru, gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, w tym systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.