Przedmiotem ewaluacji projektu jest ocena jest celów, produktów i rezultatów.

 1. Działania zaplanowane w projekcie
  • Zadania
  • Szkolenia
  • Kursy komputerowe
  • Studia podyplomowe
 2. Rezultaty i produkty zaplanowane w projekcie

  PRODUKTY PROJEKTU

  1. Przeszkolenie 331 osób
  2. Odbycie przez 14 osób szkolenia komputerowego
  3. Odbycie przez 28 urzędników studiów podyplomowych
  4. 13 ekspertyz diagnozujących działanie systemów służących poprawie zarzadzania i jakości świadczonych usług
   • zarzadzanie jakością
   • monitorowania poziomu satysfakcji klientów
   • konsultacji społecznych
   • aktualizowanie mapy organizacji pozarządowych
  5. 4 spotkania służące wymianie dobrych praktyk
  6. 13 opracowań zawierających rekomendacje dot. Wdrożenia systemów służących poprawie zarzadzania i jakości świadczonych usług
   • monitorowania poziomu satysfakcji klientów
   • konsultacji społecznych
   • aktualizowanie mapy organizacji pozarządowych
   • wdrożenie systemu zarzadzanie jakością

  PRODUKTY MIĘKKIE

  1. Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności po ukończeniu szkoleń – 85% osób
  2. Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności po odbyciu zajęć komputerowych – 85% osób
  3. Poprawa jakości funkcjonowania urzędu w opinii kadry zarządzającej – potwierdzenie w ankietach

  REZULTATY W FILARACH DOBREGO RZĄDZENIA

  osiągnięte dla każdego wnioskodawcy (13) uczestniczących w projekcie

  1. Zmniejszenie o 5% w stosunku do 2009 r. liczby uchwał uchylonych przez wojewodę
  2. Zmniejszenie o 5% w stosunku do 2009 r. liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  3. Opracowania zawierające wytyczne w zakresie wdrażania systemów zarzadzania jakością zawierające rekomendacje – Raporty dla każdej gminy (13 sztuk)
  4. 10% wzrost poziomu satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług publicznych
  5. 10% wzrost liczby konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy i powiatu poprzez usprawnienie i wdrożenie procedury konsultacji
  6. Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania „mapy aktywności” organizacji pozarządowych na terenie gminy – roczne sprawozdanie z działalności gmin – 13 sztuk opracowań
  7. Dla urzędów stosujących system PROTO aktualizacja systemu
  8. Dla urzędu w Płocku posiadającego Zintegrowany System Zarządzania aktualizacja systemu
 3. Realizacja badań ewaluacyjnych

  EWALUACJA DIAGNOZUJĄCA EX-ANTE

  1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu przeprowadzona na podstawie Ankiet badających potrzeby szkoleniowe pracowników urzędów gmin
  2. Testy wiedzy przeprowadzone przed każdym szkoleniem
  3. Ankiety oceniające sposób wykonywania pracy przez uczestnika projektu wypełniane przez przełożonego przed przystąpieniem do projektu: I – II kwartał 2012
  4. Ankiety oceniające jakość funkcjonowania urzędu w opinii kadry zarządzającej: I kwartał 2012 r.
  5. Analiza dokumentów programowych i innych dotyczących obszarów projektu w poszczególnych gminach uczestniczących w realizacji projektu
  6. Analiza wskaźników produktów na podstawie informacji przekazanych przez urzędy Gmin uczestniczących w projekcie

  EWALUACJA OCENIAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU – MID-TERM

  1. Ankiety oceniającej organizację szkolenia, program oraz umiejętności i wiedzę trenera przeprowadzone po każdym szkoleniu
  2. Testy wiedzy przeprowadzone po każdym szkoleniem
  3. Ankiety oceniające sposób wykonywania pracy przez uczestnika projektu wypełniane przez przełożonego uczestnika projektu - po zakończeniu cyklu szkoleń
  4. Ankiety oceniające poziom satysfakcji klientów z jakość świadczonych usług publicznych – I kwartał 2012 r.
  5. Obserwacje uczestników projektu w trakcie szkoleń – II - IV kwartał 2012 r.

  EWALUACJA KOŃCOWA (PODSUMOWUJĄCA DZIAŁANIA) – EX-POST

  1. Wywiady z przełożonym uczestników projektu przeprowadzane po zakończeniu ścieżki edukacyjnej zaplanowanej dla uczestnika projektu – III/IV kwartał 2012 r.
  2. Ankiety oceniające jakość funkcjonowania urzędu w opinii kadry zarządzającej - IV kwartał 2012 r.
  3. Ankiety oceniające poziom satysfakcji klientów z jakość świadczonych usług publicznych – IV kwartał 2012 r.
  4. Analiza wskaźników produktów określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzona dla lat: 2009, 2010, 2011 na podstawie informacji przekazanych przez urzędy Gmin uczestniczących w projekcie – IV kwartał 2012