Deklaracja dostępności

Związek Gmin Regionu Płockiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego.

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na stronie wykorzystane zostały różne numery czcionek,
 • na stronie została zastosowana budowa na podstawie kolumn,
 • nie wszystkie elementy posiadają takie dane jak tekst alternatywny oraz opisy,
 • dokumenty opublikowane nie spełniają zasad formatowania według reguł dostępności,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator Dostępności, dostepnosc@zgrp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 243 660 300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wchodząc do budynku biura Związku Gmin Regionu Płockiego głównym wejście od ulicy Witolda Zlenickego docieramy do punktu kontroli, portierni głównej ze stanowiskiem orchony.
 2. Budynek nie posiada windy, posiada szerokie korytarze oraz wc przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia biura Związku Gmin Regionu Płockiego znajdują się na parterze budynku, jedynie sala konferencyjna znajduje się na pierwszym piętrze budynku.
 3. Wejście główne od strony ul. Witolada Zglenickiego posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
 4. Parking przyległy do budynku posiada miejsca oznaczone jako miejsca dedykowane osobom niepełnosprawnym.
 5. Budynek nie posiada zakazu dla wstępu psów asystujących.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.