NFOŚiGW

Tytuł Projektu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Beneficjent

Związek Gmin Regionu Płockiego

Partnerzy

Gmina Gąbin, Gmina Łąck, Gmina Miasto Płock, Gmina Stara Biała, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Całkowita wartość projektu

10 738 200 PLN

Dotacja projektu

2 725 900 PLN

Pożyczka projektu

5 487 200 PLN

Data podpisania umowy

20 stycznia 2012r.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Związku Gmin Regionu Płockiego oraz szpitala w Dziekanowie Leśnym:

 1. Budynki Związku Gmin Regionu Płockiego:
  1. Gminy Gąbin:
   • NZOZ Dobrzyków
   • NZOZ Gąbin
   • Szkoła Podstawowa w Borkach
   • Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
  2. Gminy Łąck:
   • Przedszkole w Łącku
  3. Gminy Miasta Płock:
   • Szkoła Podstawowa nr 23
   • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  4. Gminy Stara Biała:
   • Urząd Gminy Stara Biała
   • Zespół Szkół w Maszewie Dużym
   • Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach
 2. Budynki Szpitala w Dziekanowie Leśnym:
  1. Pawilon I
  2. Pawilon IIB
  3. Pawilon IIC
  4. Pawilon III
  5. Pawilon IVA
  6. Pawilon IVB
  7. Pawilon IVC

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych oraz dachów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową, o niższym współczynniku przenikania ciepła oraz modernizację lub całkowitą wymianę instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację źródeł zasilania w ciepło.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy wymienionymi wyżej podmiotami. Zgodnie z ustaleniami porozumienia, liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego, natomiast Szpital w Dziekanowie Leśnym jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Prace termomodernizacyjne będą wykonywane na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Zgłoszenia te będą składane we właściwych organach w terminach zgodnych z prawem budowlanym.

Zarządzanie i nadzór nad robotami budowlanymi prowadzony będzie przez wyspecjalizowane służby własne oraz uprawnionych podwykonawców.