Jednostka mazowiecka

Tytuł Projektu

Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju

Beneficjent

Związek Gmin Regionu Płockiego

Numer umowy

UDA.RPMA.03.01.00-14-571/08-00

Okres realizacji umowy

02.07.2007 — 29.11.2013

Partnerzy

Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina Drobin, Gmina Gąbin, Gmina Łąck, Gmina Mała Wieś, Gmina Radzanowo, Gmina Stara Biała, Gmina Wyszogród

Całkowita wartość projektu

34 477 967,89 PLN

Wartość dofinansowania

24 459 249,10 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” jest przeprowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych na 23 drogach gminnych w powiecie płockim.

W ramach projektu przebudowane i zmodernizowane zostaną następujące drogi:

 1. Reczyn Nowy-Reczyn Stary (gm. Bodzanów) - 1,171 km. Droga ta krzyżuje się z drogą powiatową i drogą krajową nr 62. Droga łączy miejscowości Reczyn Nowy i Reczyn Stary, stanowiąc odcinek drogi o pełnym przebiegu Chodkowo-Reczyn Nowy - droga krajowa nr 62 - o nr 290222W. Droga gminna również łączy drogę powiatową nr 2960W Mała Wieś-Cieśle i krajową nr 62 Płock-Warszawa
 2. nr 290201W przez Borowiec (gm. Bodzanów) - 0,944km. Droga ta krzyżuje się z drogą powiatową Słupno-Bodzanów. Droga łączy miejscowości Barcikowo-Zalesie gm. Słupno z m. Borowice gm. Bodzanów, stanowiąc odcinek drogi o pełnym przebiegu Barci kowo-zalesie gm. Słupno - granica gminy - Borowice - droga krajowa nr 62 - Białobrzegi ul. Białobrzeska o nr 290201W. Ważną rolę odgrywa bezpośrednie sąsiedztwo układu komunikacyjnego dróg gminnych i powiatowych z drogą krajową Płock -Warszawa nr 62, ze względu na projektowany drugi wariant obwodnicy drogi krajowej nr 62 przez m. Borowice gm. Bodzanów i Szeligi gm. Słupno
 3. nr 290202W Borowiec-Nowe Miszewo-Kłaczkowo (gm. Bodzanów) - 4,647km. Droga krzyżuje się z drogą powiatową Płock-Bodzanów. Droga łączy miejscowości Borowice z m. Kłaczkowo, stanowiąc odcinek drogi o pełnym przebiegu Borowice-Nowe Miszewo (ul. Górna i ul. Wschodnia)-Kłaczkowo
 4. nr 290208W Wiciejewo Dolne-Nowe Kanigowo (gm. Bodzanów) - 2,206km. Droga łączy miejscowości Wiciejewo i Nowe Kanigowo, stanowiąc odcinek drogi o pełnym przebiegu droga powiatowa nr 2944W-Wiciejewo Dolne. Droga stanowi łącznik pomiędzy drogami powiatowymi
 5. Biskupice-Siecień (gm. Brudzeń Duży) - 1,5km. Przez obszar (Siecień, Lasotki, Murzynowo) przechodzi droga powiatowa nr 186. Na obrzeżach obszaru (Murzynowo) przebiega droga wojewódzka nr 562, prowadzącą do Płocka i Dobrzynia n/Wisłą a dalej do Włocławka
 6. nr 2 Nowe Łubki-Krzykosy (gm. Bulkowo) - 4,7km. Droga ta łączy dwie drogi powiatowe Blichowo-Nadułki 2932W z Blichwo-Bulkowo 2935W
 7. nr 10 Nowe Krubice-Dobra (gm. Bulkowo) - 3,4km. Droga ta łączy dwie drogi powiatowe Bulkowo-Nowe Krubice 2951W i Bulkowo-Dobra 2959W
 8. nr 35 Cieszewo-Maliszewko (gm. Drobin) - 1,280km. Droga gminna Nr 290535W przebiega przez miejscowości Cieszewo, Borowo i Maliszewko
 9. nr 35 Stanisławowo-Cieszewko (gm. Drobin) - 1,2km; Droga styka się z drogą powiatową Nr 2911W Goślice - Zagroba - Drobin oraz łączy się z drogą powiatową Nr 193 prowadzącą do Drobina
 10. Nagórki Dobrskie-Maliszewko (gm. Drobin) - 7,586km. Droga gminna i droga powiatowa relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko styka się z drogą owiatową Nr 2 914. Przebudowa ciągów drogowych bezpośrednio łączą się z drogą krajową Nr 10 Szczecin - Płońsk, drogą predysponowaną do kategorii dróg szybkiego ruchu, dzięki temu poprawi się spójność regionu w szczególności z siecią TEN-T oraz dróg gminnych i powiatowych poprawiających przede wszystkim poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i przyczyniający się do powstania nowych miejsc pracy
 11. Drobin-Dobrosielice-Kowalewo (gm. Drobin) - 5,046km. Projektowany odcinek drogi z jednej strony łączy się (ul. Zaleska oraz ul. Gospodarska w Drobinie) z drogą krajową nr 60 Łęczyca - Ostrów Mazowiecka, natomiast z drugiej strony z drogą powiatową nr 6914W relacji Drobin - Lelice
 12. nr 290602W Piaski-Nowe Wymyśle (gm. Gąbin) - 4,1 km
 13. nr 290604W Nowe Grabie (gm. Gąbin) - 1,6km
 14. Łąck-Matyldów (gm. Łąck) - 2,2km. Droga gminna w Matyldowie łączy położone na terenie gminy miejscowości Zaździerz i Matyldów, dochodzi bezpośrednio do drogi powiatowej nr 2976W (Zofiówka, Wincentów, Korzeń)
 15. nr 312424 Chylin-Zakrzewo (gm. Mała Wieś) - 4,034km. Droga gminna łączy drogę krajową nr 62 z drogą powiatową nr 256 relacji Płock - Warszawa
 16. Lasocin-Nakwasin-Dzierżanowo (gm. Mała Wieś) - 2,73km
 17. Wodzymin-Chomętowo-Białkowo (gm. Radzanowo) - 3,022km. Droga krzyżuje się z 3 drogami powiatowymi: nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo, 2939W Rogozino-Białkowo-Szczytno, 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo
 18. Nowa Biała-Mańkowo (gm. Stara Biała) - 1,5km. Droga łączy drogę wojewódzką nr 559 z drogą powiatową nr 6905W
 19. Srebrna-Kobierniki (gm. Stara Biała) - 2,5km. Droga w miejscowości Kobierniki jest drogą gminną łączącą miejscowość z drogą wojewódzką nr 555.
 20. nr 291518W Ciućkowo (gm. Wyszogród) - 1,89km. Droga posiada bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 62 oraz z drogami powiatowymi nr 2964W, 2963W. Przebiega przez trzy sołectwa Ciućkowo, Marcjanka, Drwały i łączy je w jeden węzeł komunikacyjny z drogą krajową i powiatowymi
 21. nr 291510 Rębowo (gm. Wyszogród) - 1,23km. Droga w m. Rębowo łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 50 od strony wschodniej gminy, natomiast od strony zachodniej łączy się z drogą gminną nr 291511W posiadającą połączenie z drogą powiatową nr 2968W przebiegająca także przez gm. Mała Wieś
 22. nr 291508 Rostkowice (gm. Wyszogród) -1,71 km. Droga łączy z dwoma drogami powiatowymi o nr 2991W,2969W, z drogą gminną nr 291505W posiadającej bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 50
 23. Słomin (gm. Wyszogród) - 2,13km; Droga stanowi ciąg drogowy, który łączy gminy; Naruszewo, Wyszogród, Mała Wieś. Droga stanowi jedyne połączenie między kilkoma koloniami znajdującymi się na terenie soł. Słomin. Ciąg ten, posiada połączenie z drogą powiatową nr 2950W, która łączy się z drogą krajową nr 50 Płońsk-Wyszogród-Sochaczew. Projektowany odcinek pośrednio łączy się z druga drogą powiatową nr 2951W

Przebudowa zostanie wykonana w technologii tradycyjnej ogólnie stosowanej na terenie naszego kraju. Zakres prac budowlanych:

 • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
 • mechaniczne rozerwanie nawierzchni mieszanek mineralno-bitumicznych
 • mechaniczne wykonanie koryta
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 • wyrównanie istniejącej podbudowy
 • wykonanie podbudowy
 • wykonanie nawierzchni - warstwa wiążąca asfaltowa
 • wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna asfaltowa
 • wykonanie nawierzchni - zjazdy
 • usuwanie namułu

Cel projektu

Celem głównym przedmiotowego projektu pt „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” jest poprawa jakości i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym Mazowsza.

Cel główny projektu wpisuje się w założenia celu głównego RPO WM, gdyż poprawa parametrów technicznych dróg przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych, co bez wątpienia będzie wpływało na zwiększenie spójności społecznej województwa, co jest celem RPO WM. Województwo mazowieckie zajmuje znaczącą pozycję komunikacyjnej mapie Polski, niemniej jednak rozwój infrastruktury dotyczy przede wszystkim Warszawy oraz miasta: Płock, Radom, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka, Pułtusk, Szydłowiec, Góra Kalwaria, Iłża, Przasnysz, Sierpc, Węgrów. Infrastruktura drogowa mniejszych miast, jakimi są gminy ^ powiatu płockiego, jest niedoinwestowana, ze względu na ograniczone środki finansowe 3 Gmin. Nierówny dostęp do infrastruktury niesie za sobą w konsekwencji brak spójności pa tle regionu, czego zniwelowanie jest priorytetem Władz Mazowsza.

Cel główny przedmiotowego projektu jest zgodny z celem Szczegółowym Priorytet III oraz celem działania 3.1. Infrastruktura drogowa. Niniejszy projekt zwiększy dostępność do gmin regionu płockiego poprzez infrastrukturę drogową. Zmodernizowanie dróg gminnych umożliwi zwiększenie ilości turystów oraz poprawi atrakcyjność inwestycyjną regionu, co będzie korzystnie oddziaływać na spójność całego Mazowsza.

Celem projektu jest przede wszystkim usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowościach przez które przebiegają 23 drogi ujęte w projekcie poprzez upłynnienie ruchu na modernizowanych drogach oraz zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach przedmiotowych dróg z drogami powiatowymi i wojewódzkimi.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.