Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” - „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin”.

 

„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 228.497,00zł.”

WFOŚiGW w Warszawie

Cel programu

 • Oczyszczenie następujących gmin z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad: Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin
 • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców

Wykonawca

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19
87-732 Lubanie

Termin realizacji umowy

Listopad 2014 r.

Zakres umowy obejmował:

-Demontaż pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka,

-Załadunek na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,

-Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez Wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i umowę zawartą z Wykonawcą,

-Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,

-Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 695, 110) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249  poz. 1673),

-Przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług.

Zamawiający sukcesywnie wskazywać będzie Wykonawcy w czasie trwania umowy budynki, które zostaną objęte w/w usługą.

Zamawiający zakłada również możliwość tylko odbioru już zdemontowanych (zgodnie z przewidzianą prawem technologią) przez właścicieli posesji pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów i przeprowadzenia dla nich przez Wykonawcę tylko usługi transportu i unieszkodliwienia.

Zamawiający przewiduje, iż w czasie obowiązywania niniejszej umowy ilość odpadów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów może kształtować się pomiędzy następującymi wielkościami od 40 000,00 do 52 377,00 m2.

Zamawiający zastrzega, iż w powyższym postępowaniu nie są usuwane wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m2 lub inne mocno uszkodzone, a także wyroby zawierające krokidolit,  co Wykonawca przyjmuje do wykonania i akceptuje w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 

Osiągnięto efekt ekologiczny na poziomie 676 706,00 Mg zutylizowanych odpadów azbestowych.

 

 

2012 dla wybranych Gmin

„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” – „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin: Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Drobin, Nowy Duninów, Mała Wieś, Słupno, Staroźreby, Wyszogród.”

WFOŚiGW w Warszawie

„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 279.795,50 zł.

Cel programu

 • Oczyszczenie gmin Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Drobin, Nowy Duninów, Mała Wieś, Słupno, Staroźreby, Wyszogród z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad,
 • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców,
 • stopniowa likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zaakceptowanego przez Radę Ministrów 14 maja 2002r.

Wykonawca

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

Tel. 54 2513359

Termin realizacji umowy

Listopad 2012r.

Zakres umowy obejmuje

 1. Demontaż pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka,

   

  1. Zamawiający zakłada możliwość odbioru już zdemontowanych przez właścicieli posesji pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów i przeprowadzić dla nich tylko usługę transportu i unieszkodliwienia.
  2. Zamawiający przewiduje, iż w czasie obowiązywania niniejszego zamówienia ilość odpadów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów może kształtować się pomiędzy następującymi wielkościami od 28.000 m2 do 43.000 m2.
 2. załadunek na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,
 3. transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i umowę zawartą z Wykonawcą,
 4. zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,
 5. prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213)
 6. przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług.
2012 dla m. Płocka

„Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka”.

Wykonawca

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

Tel. 54 2513359

Termin realizacji umowy

08.05.2012r – 10.12.2012r.

Zakres umowy obejmuje

 1. Demontaż pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka,

   

  1. Zamawiający zakłada również możliwość tylko odbioru już zdemontowanych ( zgodnie z przewidzianą prawem technologią) przez właścicieli posesji pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów i przeprowadzenia dla nich przez Wykonawcę tylko usługi transportu i unieszkodliwienia.
  2. Zamawiający przewiduje, iż w czasie obowiązywania niniejszej umowy ilość odpadów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów może kształtować się pomiędzy następującymi wielkościami od 4.000 m2 do 12.000 m2.
  3. Zamawiający zastrzega, iż w powyższym postępowaniu nie są usuwane wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/mł lub inne mocno uszkodzone, a także wyroby zawierające krokidolit, co Wykonawca przyjmuje do wykonania i akceptuje w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
 2. załadunek na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,
 3. transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i umowę zawartą z Wykonawcą,
 4. zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,
 5. prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213)
 6. przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług.

Zamawiający sukcesywnie wskazywać będzie Wykonawcy w czasie trwania umowy budynki, które zostaną objęte w/w usługą.