Program „Aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”

Wprowadzenie

Odpady wprowadzane do środowiska mogą powodować poważne zagrożenia ekologiczne. Dotyczy to szczególnie tych odpadów, które lokowane są w środowisku bez przetwarzania. Zagrożenia te dotyczą zdrowia ludzi oraz poszczególnych elementów środowiska - wód, powietrza i gleby. Prawidłowe wykorzystanie i zagospodarowanie odpadów, których powstania nie udało się uniknąć, pozwala stworzyć nowe miejsca pracy oraz ograniczać zużycie surowców naturalnych. Taka filozofia przyświeca polskiej polityce ekologicznej. Jak wskazuje doświadczenie, rzeczywistość często odbiega od założeń programowych.

Jednym z ważnych obowiązków wynikającym z wprowadzonych ustaw dotyczących gospodarki odpadami jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i polityka informacyjna, której prowadzenie winny włączyć się samorządy, administracja rządowa, organizacje odzysku, media, organizacje pozarządowe, szkolnictwo.

Odpowiednia polityka informacyjna oraz edukacja ekologiczna stanowią istotne czynniki wpływające na efektywność systemu gospodarki odpadami.

Ideą proponowanego “Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów” na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego jest zaangażowanie do wspólnego działania na rzecz środowiska lokalnego jak najszerszej grupy odbiorców, przedstawienie im skali problemu powstających odpadów opakowaniowych i możliwości ograniczenia ich masy poprzez selektywną zbiórkę.

Selektywna zbiórka i prowadzenie segregacji u źródła na etapie gospodarstwa domowego to jedyna droga prowadząca do ograniczenia zagrożeń płynących z gromadzenia odpadów (zanieczyszczenie wód, powietrza, gleby).

Korzyścią dla tego typu działania jest również to, że wiele elementów powstających odpadów można wykorzystać gospodarczo. Szkło, makulatura, złom żelazny i kolorowy szczególnie aluminium, miedź, cynk, ołów i cały szereg innych materiałów, w sprzyjających warunkach przestają być odpadem stając się jednocześnie surowcem produkcyjnym.

Celem programu jest

 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy odbiorców programu na temat prawnych aspektów i uwarunkowań gospodarki odpadami opakowaniowymi w UE, Polsce i w regionie płockim oraz sposobów postępowania z nimi;
 • kształtowanie codziennych zachowań odbiorców programu w gospodarstwie domowym, szkole, zakładzie pracy itp.;
 • kształtowanie u odbiorców programu odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska;
 • wyrabianie świadomości ekologicznej i ekologicznego myślenia;
 • ugruntowanie przekonania o konieczności segregacji odpadów oraz odzyskiwania surowców wtórnych;
 • ochrona środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska;
 • stworzenie lokalnej sieci edukatorów w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • działania na rzecz podtrzymywania pozytywnych praktyk, takich jak: stosowanie butelek zwrotnych, sprzedaż towarów nie opakowanych, ograniczenie ilości opakowań, itp.

Uczestnicy programu

Bezpośrednimi uczestnikami programu są całe społeczności przedszkolne i szkolne.

2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

„Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 000zł."

Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów w 2011 roku składa się z następujących elementów:

 1. Warsztaty „Tropiciele odpadów”

  Kontynuacja zapoczątkowanych w 2007 roku warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu Płocka i gmin zrzeszonych w Związku Gmin. W bieżącym roku planujemy 25 warsztatów „Tropicieli odpadów” odbywających się w miesiącach maj-czerwiec 2011r.

  Uczestnicy Warsztatów “Tropicieli Odpadów” wezmą udział w interaktywnych plenerowych zajęciach edukacyjnych pozwalających poznawać przyrodę wszystkimi zmysłami.

  Zajęcia będą miały formę jednodniowych „zielonych wypraw w nieznane” odbywających się na specjalnie opracowanych trasach edukacyjnych – na terenie naszego Związku Gmin istnieją dwie takie trasy:

  • TRASA A „do rezerwatu Sikórz”

   • wyjazd spod wskazanej szkoły
   • przystanek 1 - Płock (ul. Gierzyńskiego) gniazdo recyklingowe (pojemniki do segregacji odpadów opakowaniowych z podziałem na szkło białe, szkło kolorowe, plastiki i papier) oraz pokazanie pawilonu do gromadzenia i segregacji odpadów użytkowych Firmy EKO-MAZ
   • przystanek 2 - przejazd do Kobiernik (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych) i zwiedzanie Zakładu
   • przystanek 3 - przejazd do Sikorza i zajęcia z nagrodami (słodycze) na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie Sikórz oraz podsumowanie warsztatów wraz z ogniskiem dla uczestników warsztatów
   • powrót do szkoły
  • TRASA B „do rezerwatu Dąbrowa Łącka”

   • wyjazd spod wskazanej szkoły
   • przystanek 1 - Płock (ul. Gierzyńskiego) gniazdo recyklingowe (pojemniki do segregacji odpadów opakowaniowych z podziałem na szkło białe, szkło kolorowe, plastiki i papier) oraz pokazanie pawilonu do gromadzenia i segregacji odpadów użytkowych Firmy EKO-MAZ
   • przystanek 2 - przejazd do Kobiernik (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych) i zwiedzanie Zakładu
   • Łąck (rezerwat) – zajęcia z nagrodami (słodycze) na ścieżce dydaktycznej wokół jeziora Łąckiego wraz z ogniskiem dla uczestników warsztatów
   • Przejazd do Sendenia (Zielona Szkoła w Sendeniu), gdzie uczestnicy zobaczą urządzenia: oczyszczalnia hydroponiczna, kolektory słoneczne, kotłownia na biomasę,
   • powrót do szkoły

  W projekcie szczególnie eksponowany jest problem odpadów komunalnych. Ile śmieci produkujemy? Jak wiele z nich może być cennymi surowcami, bo są opakowaniami świetnie nadającymi się do recyklingu. Jak wiele z nich jest bardzo groźnymi truciznami! Co trzeba zrobić by zmienić śmieci w pieniądze? Końcowe refleksje mają budować przekonanie, że działania człowieka powinny brać pod uwagę interes środowiska, a niekiedy bardzo proste rozwiązania przynoszą dobre efekty (przydomowe kompostownie jako rozwianie problemu redukcji odpadów organicznych, nawyk selektywnej zbiórki plastiku, szkła, baterii).

  Warsztaty prowadzone będą przez specjalnie przeszkolonych przewodników-ekologów, którzy w trakcie wyjazdu będą organizować zajęcia, tj. mini-wykłady, konkursy, zabawy i quizy oraz będą odpowiadać na pytania związane z prowadzonymi obserwacjami i ćwiczeniami. Każdorazowo program warsztatów będzie dostosowany indywidualnie do wieku i grupy odbiorców. Przewodnicy zostali przeszkoleni pod kątem tych warsztatów w czerwcu 2007 roku przez przedstawicieli Związku Komunalnego „Wisłok”. Szkoły z terenu Związku Gmin Regionu Płockiego otrzymają nieodpłatnie broszury „mini-przewodnika” po trasach edukacyjnych.

  Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci ze starszych grup przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej wraz z opiekunami.

  Związek Gmin Regionu Płockiego zakłada, iż w 25 planowanych wyjazdach weźmie udział około 750 uczniów.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  „Organizacja warsztatów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”.

 2. Opracowanie i druk wydawnictwa

  W ramach Programu „Aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów” przewidziane jest opracowanie i druk ok. 1000 szt. poradnika dla dzieci i młodzieży „Jak każdy uczeń z odpadami postępować powinien”.

  W w/w opracowaniu uwzględnione będą takie zagadnienia jak:

  • Podstawowe pojęcia – odpad, wytwórca odpadów, właściciel odpadów, sposoby unieszkodliwiania odpadów, recykling i in. – definicje napisane przystępnym językiem.
  • Zasady postępowania z odpadami w Płocku i pozostałym obszarze Związku Gmin Regionu Płockiego – podstawowe akty prawne (w tym prawo miejscowe), kary za nieprzestrzeganie przepisów.
  • Lokalne przedsięwzięcia gospodarki odpadami.
  • Dlaczego śmieci śmierdzą? – korzyści z segregowania odpadów.
  • Rodzaje odpadów powstających w moim domu, w mojej szkole – jak z nimi postępować?
  • Domowy i szkolny recykling – sposoby ponownego użycia odpadów.
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  „Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”.

 3. Opracowanie edukacyjnej strony internetowej

  Strona internetowa poświęcona będzie edukacji ekologicznej prowadzonej przez Związek Gmin Regionu Płockiego tj.:

  • programy realizowane przez Związek,
  • informacje jak postępować z odpadami,
  • scenariusze zajęć edukacyjnych

  i gospodarce odpadami w regionie płockim tj:

  • zbiórce odpadów wielkogabarytowych,
  • zbiórce odpadów niebezpiecznych,
  • selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych,
  • zbiórce przeterminowanych leków,
  • demontażowi i utylizacji azbestu.