Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że  do Umowy  nr RPMA.05.02.00-14-5273/16-00
z dnia 13.10.2017 r. o dofinasowanie projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zmienionej aneksem nr RPMA.05.02.00-14-5273/16-01 z dnia 12.06.2018 r., aneksem nr RPMA.05.02.00-14-5273/16-02 z dnia 31.08.2018 r., aneksem nr RPMA.05.02.00-14-5273/16-03 z dnia 9.10.2019 r., został zawarty w dniu 17 września 2020 roku aneks nr RPMA.05.02.00-14-5273/16-04, który wprowadza następujące zmiany:

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego                                

Partnerzy projektu:

 • Gmina Gostynin
 • Miasto i Gmina Gąbin
 • Gmina Brudzeń Duży
 • Gmina Stara Biała
 • Miasto i Gmina Drobin
 • Gmina Słupno
 • Gmina Mała Wieś

Wartość dofinansowania: 1 490 460,77 PLN

Wkład własny:  810 558,61 PLN

Całkowita wartość projektu: 2 301 019,38 PLN

Okres realizacji umowy: Od 20-04-2016 do 31-12-2021

Przedmiotowy projekt jest projektem Partnerskim, w którym występuje 7 (siedem) Gmin tj. Gostynin, Gąbin, Brudzeń Duży, Stara Biała, Drobin, Słupno, Mała Wieś z terenu działania Związku Gmin Regionu Płockiego. Liderem Partnerstwa i wnioskodawcą jest Związek Gmin Regionu Płockiego. Partnerzy Projektu na rzecz realizacji projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w dniu 10 lipca 2020 roku zawarli Umowę Partnerską Nr 5/VII/2020, w której określono niezbędne na tym etapie elementy współpracy. Po stronie Lidera wskazano na obowiązki w zakresie całościowej koordynacji, zarządzania oraz wdrożenia Projektu. Ponadto Strony łącznie ponoszą odpowiedzialność m.in.:

 • skuteczną i terminową realizację Projektu zgodnie z harmonogramem konkursu RPO WM 2014-2020, zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie,
 • prawidłowe zarządzanie Projektem,
 • zobowiązują się realizować swoje zadania z najwyższą starannością, ramami konkursu RPO WM 2014-2020 oraz zgodnie z Umową o dofinansowanie, która została zawarta przez Lidera Projektu.

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko składowanych odpadów poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, co zwiększy poziom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych. Dzięki realizacji projektu znacznej poprawie ulegnie jakość i warunki życia lokalnej ludności (Gmin objętych projektem). W związku z realizacją projektu, przewiduje się zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych na składowiskach odpadów.

Projekt w znaczącym stopniu przyczynić się do:

 • likwidacji istniejących nielegalnych „dzikich” wysypisk poprzez większe możliwości segregacji odpadów i ich dostarczania do specjalnie wydzielonych punktów,
 • poprawy stanu środowiska,
 • estetyki krajobrazu oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców,

a także

 • bardziej globalnie - w wysokim stopniu dostosuje obszar naszego kraju do wytycznych środowiskowych, stanowiących normę w krajach Unii Europejskiej.

Wdrożenie projektu przyczyni się do realizacji celu głównego oraz szczegółowych wynikających z zapisów konkursowych dla projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym szczególnie konkursu nr RPMA.05.02.00-IP.01-14-014/16 Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.2, „Gospodarka odpadami”, oraz postanowieniami obowiązującego prawa, a także ze względu na edukację ekologiczną i konieczność pozostania w zgodzie ze standardami, wdrażanymi na terenie Polski
w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

W wyniku, realizacji inwestycji powstanie 8 (osiem) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy współpracy Partnerów  projektu  na terenie 7 (siedmiu) Gmin tj. Gostynin, Gąbin, Brudzeń Duży, Stara Biała, Drobin, Słupno, oraz Mała Wieś.

 W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w wymienionych lokalizacjach przewiduje się budowę i montaż:

 • utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi
  i naziemnymi oraz urządzeniami, zaprojektowaniem i wykonaniem dojść,
 • dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne,
 • nie wyklucza się możliwości budowy rampy, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK,

oraz

 • promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, wydarzeniami promującymi, materiałami poligraficznymi.

Projekt zakłada dostęp do powstałej infrastruktury dla 100 procent populacji, objętej jego zasięgiem: bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną wyznanie etc., stąd też uznać go należy za jednoznacznie pozytywny w zakresie stwarzania równych szans i niedyskryminowania 

kogokolwiek. Rozwiązania architektoniczne i technologiczne zaproponowane w projekcie zakładają również pełny dostęp do jego produktów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, które będą pozbawione barier architektonicznych.

Projekt obejmie 64 702 osób (dane GUS dot. terenu realizacji inwestycji). W wyniku realizacji inwestycji dokonane zostanie zatrudnienie pracowników poprzez zwiększenie zakresu obowiązków osób zatrudnionych na etatach częściowych, np. w oczyszczalni ścieków lub w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, rozszerzając zakres obowiązków o obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Spowoduje to zwiększenie umowy o pracę, pracownikowi pracującemu na np. w ½ , ¾ etatu, do pełnego etatu.

Właścicielami inwestycji po ich zakończeniu będą Gminy/Partnerzy projektu. Powstałe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą zarządzane przez Gminy. Koszty związane z utrzymaniem inwestycji będą pokrywane ze źródeł własnych Gmin/Partnerów projektu. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstałe w wyniku realizacji projektu otwarte będą minimum 5 dni w tygodniu - w tym także w soboty, min. 8 godzin w ciągu dnia, min. do godziny 19, co pozwoli wszystkim osobom posiadającym śmieci pozbyć się ich
w dogodnych dniach i godzinach, bez generowania kolejek w miejscach, gdzie PSZOK-i powstaną. Dzięki realizacji projektu zakłada się intensywne wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów dla wydzielenia z masy odpadów komunalnych (16 frakcji selektywnie zbieranych) tj.:

 • Frakcja I: Papier:
 • Frakcja II: Tworzywa sztuczne
 • Frakcja III: Szkło
 • Frakcja IV: Opakowania wielomateriałowe
 • Frakcja V: Zmieszane odpady opakowaniowe
 • Frakcja VI: Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe, ulegające biodegradacji)
 • Frakcja VII: Przeterminowane leki
 • Frakcja VIII: Chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania
 • Frakcja IX: Zużyte baterie i akumulatory
 • Frakcja X: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Frakcja XI: Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Frakcja XII: Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Frakcja XIII: Zużyte opony
 • Frakcja XIV: Odpady zielone
 • Frakcja XV: Odzież i Tekstylia inne niż biodegradowalne
 • Frakcja XVI: Popioły

Poza wymienionymi, podjęte będą również dalsze prace związane z zagospodarowaniem powstałych odpadów: tym aspektem zajmą się wybrane firmy. Po etapie dostarczenia odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów dalsze działania będą polegały na przekazaniu wydzielonych grup odpadów do deklarujących chęć współpracy podmiotów gospodarczych, świadczących usługi w zakresie zagospodarowania odpadów.

Już dziś warto wspomnieć, że Partnerzy projektu podpisali umowy z Wykonawcami na realizację projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”   tj. Gmina Słupno umowę w dniu 05.11.2020 r. z Wykonawcą – Zielony Ogród Sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie oraz Gmina Stara Biała  w dniu 06.11.2020 r. z Wykonawcą – BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k z Gostynina.

Wszelkie aktualne  informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronach  Partnerów

https://slupno.eu/gminna-gospodarka-odpadami/pszok/

https://www.starabiala.pl/gmina-stara-biala/aktualnosci/1865-podpisano-umowy-na-droge-i-pszok

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/

 

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że na ulicy Pocztowej 7A w Słupnie dobiegają do końca prace budowlane Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej również jako PSZOK).

Oddanie PSZOK-u do użytku mieszkańców planowane jest na kwiecień 2021 rok.

 

 

 

Wykonawcą robót budowlanych jest lokalna firma Zielony Ogród Sp. z o.o.

Przypominamy, że Gmina Słupno jest jednym z  siedmiu Partnerów projektu
pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wartość projektu dla Partnera Gminy Słupno 

Całkowita wartość projektu 390 325,91 zł.

Wysokość dofinasowania (wnioskowane dofinasowanie) 186 307,59 zł.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zadaniem  Gminy Słupno, która zapewni swoim mieszkańcom: wygodne, bezpłatne, bezpieczne dla środowiska i zgodne z prawem miejsce pozbywania się posegregowanych odpadów komunalnych. Poza funkcją podstawową będzie pełnił funkcję edukacyjną, co docenią
z pewnością najmłodsi.

Dodatkowo

w PSZOK będzie uruchomiona usługa „Odbierz za darmo z PSZOK”, która wiąże się z istniejącą modą na bycie „eko”. Każdy z mieszkańców Gminy Słupno będzie miał możliwość

zabrania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wybranego przez siebie przedmiotu lub materiału, który dzięki temu otrzyma drugie życie, co ma pozytywny wpływ na środowisko i ekonomię. Dodatkowo dla wygody mieszkańców będzie możliwość bezpłatnego wypożyczenia samochodowej przyczepki do transportu selektywnie zebranych odpadów z posesji do PSZOK.

A dla tych, którzy  nie mogą doczekać się  otwarcia  PSZOK-u w Gminie Słupno,  parę zdjęć
w galerii niżej  …..