Jednostka mazowiecka

Tytuł Projektu

Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego

Beneficjent

Związek Gmin Regionu Płockiego

Partnerzy

Gmina Bodzanów, Gmina Bulkowo, Gmina Gąbin, Gmina Łąck, Gmina Wyszogród

Całkowita wartość projektu

4 858 599,64 PLN

Wartość dofinansowania

4 129 809,69 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu pt. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” jest przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na 5 gminnych składowiskach odpadów w powiecie płockim.

W ramach projektu zrekultywowane zostaną następujące składowiska odpadów:

  1. Składowisko odpadów w Bodzanowie „Łysa Góra",
  2. Składowisko Rogowo Bulkowo,
  3. Składowisko w Gąbinie-Kępinie,
  4. Składowisko w Łącku,
  5. Składowisko Wilczkowo gm. Wyszogród.

W ramach prac rekultywacyjnych zaprojektowano ukształtowanie nadpoziomowych ziemnych pryzm potrzebnych do ułożenia uszczelnienia. Wierzchownie i skarpy zostaną uszczelnione hydroizolacyjnymi matami bentonitowymi. Wody opadowe znad uszczelnienia spływać będą do rowów opaskowych i zbiorników odparowujących. Zaprojektowano studnie gazowe do biernego odgazowania składowiska. W ramach rekultywacji biologicznej zaprojektowano wysiew mieszanki traw na warstwie humusu oraz na części terenu nasadzenia drzewami i krzewami. Przebudowa zostanie wykonana w technologii tradycyjnej ogólnie stosowanej na terenie naszego kraju.

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w powiecie płockim. Cel główny projektu wpisuje się w założenia celu głównego RPO WM, gdyż poprawa stanu środowiska naturalnego w powiecie płockim przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego. Cel główny przedmiotowego projektu jest zgodny z celem Szczegółowym Priorytetu IV oraz celem działania 4.2. W ramach projektu zrekultywowanych zostanie 5 składowisk odpadów, przez co ograniczona zostanie ilość zanieczyszczeń przedostających się do wód, gleby i powietrza.

Cele szczegółowe to

  1. poprawa walorów krajobrazowych (ukształtowanie terenu)
  2. zlikwidowanie zagrożenia wód powierzchniowych (uszczelnienie)
  3. zlikwidowanie uciążliwego zapachu (uszczelnienie, odgazowanie)
  4. poprawa jakości środowiska przyrodniczego (uszczelnienie)

Zakończenie realizacji Projektu

29.11.2012r.

W dniu 5 października 2011 roku między Związkiem Gmin Regionu Płockiego reprezentowanym przez Zarząd Związku: Pana Andrzeja Nowakowskiego Przewodniczącego Związku, Pana Mariusza Bieńka Członka Zarządu Związku oraz Pana Józefa Stradomskiego Członka Zarządu Związku a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-001/08-00 przedmiotowego Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka”, Działania 4.2 „Ochrona Powierzchni Ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.