Zadania, prawa i obowiązki  Związku Gmin Regionu Płockiego określa statut, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2865 z dnia 11 marca 2013 roku.

§1
 • Tworzy się Związek Gmin o nazwie "Związek Gmin Regionu Płockiego".
 • Uczestnikami Związki są:

   

  • gmina Płock
  • gmina Słubice
  • gmina Stara Biała
  • gmina Bielsk
  • gmina Staroźreby
  • gmina Drobin
  • gmina Bulkowo
  • gmina Bodzanów
  • gmina Mała Wieś
  • gmina Wyszogród
  • gmina Gąbin.
 • Uczestnicy Związku stają się jego członkami z dniem ogłoszenia statutu.
 • Siedzibą Związku jest miasto Płock.
§2
 • Związek posiada osobowość prawną.
 • Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§3
 • Zadania Związku:

   

  • Wspólne rozwiązywanie problemów o charakterze ponadgminnym.
  • Restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz przeciwdziałanie bezrobociu.
  • Inicjowanie tworzenia kompleksowej infrastruktury społecznej, gospodarczej, technicznej.
  • Wspólne występowanie wobec uprawnionych podmiotów z inicjatywami korzystnych dla samorządu terytorialnego rozstrzygnięć legislacyjnych.
  • Reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku.
  • Podejmowanie działań integracyjnych związanych z planami utworzenia i funkcjonowania powiatu płockiego.
§4
 • Organami Związku są:

   

  • Zgromadzenie Związku zwane dalej Zgromadzeniem
  • Zarząd Związku zwany dalej Zarządem.
§5
 • Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
 • W zakresie Zadań zleconych Związkowi Zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące Radzie Gminy.
§6
 • W skład Zgromadzenia wchodzą prezydent, burmistrz lub wójt gmin uczestniczących w Związku.
 • Na podstawie zgody zawartej w uchwale Rady Gminy, gmina może być reprezentowana w Związku przez innego członka organu gminy.
 • Każdej z gmin uczestniczących w Związku przysługuje jeden głos.
§7
 • Do zadań Zgromadzenia należy:

   

  • ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • uchwalanie rocznego budżetu Związku,
  • zatwierdzanie kierunków działania Związku,
  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego Zarządu,
  • inicjowanie zmian i uchwalanie Statutu Związku,
  • wybór i odwołanie Zarządu, jego Przewodniczącego i komisji rewizyjnej oraz ocena działalności Zarządu i komisji,
  • rozpatrywanie spraw Zarządu i udzielanie absolutorium Zarządowi,
  • określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe,
  • wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  • stanowienie przepisów Związku na podstawie upoważnień ustawowych,
  • podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia na członka Związku, wykreślenia członka Związku oraz likwidacji Związku,
  • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania komisji problemowych.
§8
 • Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej i liczby Zgromadzenia.
 • Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia.
 • Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty wniesienia sprzeciwu.
 • Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
§9
 • Zgromadzenie odbywa posiedzenie zwyczajne nie rzadziej niż raz na pół roku.
 • Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając pisemnie członków nie później niż siedem dni przed dniem zgromadzenia.
 • Zgromadzenie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek 1/5 członków Związku, który powinien zawierać porządek obrad. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.
 • Posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia nie może się odbyć w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku członków Zarządu, o którym mowa w ust. 2.
§10
 • Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
 • W skład Zarządu wchodzą trzy osoby powoływane i odwoływane przez Zgromadzenie na okres kadencji Rad Gmin, w głosowaniu tajnym.
 • Dopuszcza się wybór jednego członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia. Osoba ta może być Przewodniczącym Zarządu.
 • Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zgromadzenia.
§11
 • Do zadań Zarządu należy:

   

  • przygotowanie projektu budżetu,
  • wykonanie budżetu Związku,
  • bieżące kierowanie działalnością Związku,
  • zawieranie umów i porozumień,
  • ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia,
  • wykonanie uchwał Zgromadzenia,
  • ustalanie kierunków działania Związku,
  • ustalanie liczby etatów i struktury organizacyjnej biura Związku.
§12
 • Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 • Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie Zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).
 • Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.
§13
 • Przewodniczący Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.
 • Na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie Przewodniczącemu Zarządu i członkom Zgromadzenia przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 • Członek Zarządu wybrany spoza składu Zgromadzenia może pełnić swoje obowiązki w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru. Czynności związane z nawiązaniem stosunku pracy tegoż członka Zarządu wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.
§14
 • Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:

   

  • wykonywanie obowiązków kierownika zakładu w stosunku do pracowników biura,,
  • zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz ich prowadzenie,
  • wykonywanie budżetu Związku w zakresie ustalonym przez Zarząd,
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniu Zarządu.
§15
 • Zgromadzenie wybiera ze swego grona komisję rewizyjną.
 • Komisja składa się z trzech członków i wybiera Przewodniczącego.
 • Zadaniem komisji jest kontrola wykonania budżetu Związku.
 • Komisja raz w roku składa sprawozdanie ze swej działalności w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 • W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
§16
 • Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia biuro Związku.
 • Biuro jest podporządkowanie Przewodniczącemu Zarządu, który kieruje jego pracami.
§17
 • Członkowie Związku korzystają z urządzeń, majątku i usług Związku na zasadach określonych przez uchwałę Zgromadzenia.
 • Członkowie Związku uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do wysokości płaconych składek.
 • Członkowie Związku ponoszą koszty wspólnej działalności poprzez opłacanie rocznej składki, której wysokość zostanie ustalona uchwałą Zgromadzenia stosownie do liczby mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład Związku.
 • Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gmin.
 • Pokrywanie strat ponoszonych przez Związek będzie odbywało się w stosunku proporcjonalnym do udziału w świadczeniach członkowskich.
§18
 • Związek posiada własny budżet.
 • Dochodami budżetu są:

   

  • składki członkowskie
  • dochody z majątku Związku, jego urządzenia, przedsięwzięcia i dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
  • dotacje celowe na realizację zadań Związku przyjętych przez gminy
  • spadki, zapisy i darowizny
  • inne dochody
§19
 • Przystąpienie gminy do Związku wymaga przyjęcia jego Statutu przez radę zainteresowanej gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy oraz zgody Zgromadzenia Związku na przystąpienie gminy.
 • Członkostwo gminy w Związku ustaje z dniem podjęcia uchwały Zgromadzenia o wykreśleniu z powodu:

   

  • wystąpienia ze Związku na podstawie uchwały rady gminy, podjętej w trybie przewidzianym w ust. 1,
  • w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej rok.
 • Wykreślenie nie zwalnia gminy z obowiązku płacenia zaległych składek.
 • Uchwała o wykreśleniu określa zasady rozliczenia się z gminą występującą ze Związku.
§20
 • Na podstawie jednobrzmiących uchwał rad gmin co najmniej pięćdziesięciu procent gmin wchodzących w skład Związku, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o postawieniu w stan likwidacji.
 • W określonej w ust. 1 uchwale, Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną.
 • Majątek Związku ulega podziałowi pomiędzy wszystkich członków w stosunku proporcjonalnym do udziałów w świadczeniach członkowskich wniesionych przez nie do Związku w ciągu całego okresu uczestnictwa w Związku.
§21
 • Zmiany Statutu mogą być dokonane w formie i trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Pliki do pobrania