2011-2013

„54 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej”.

Wykonawca

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Przemysława 31
09-400 Płock

Termin realizacji umowy

20.05.2011r – 31.12.2013r

Zakres umowy obejmuje

 1. odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Wyszogród na zasadach zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia pracownika gminy;
 2. zapewnienie opieki nad zwierzętami w schronisku obejmujące:
  • zabezpieczenie miejsc w schronisku dla odłowionych zwierząt stosownie do pory roku, wyżywienie, opiekę weterynaryjną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
  • prowadzenie ewidencji i dokumentacji zwierząt oddzielnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem zamówienia w tym nadanie numerów identyfikacyjnych zwierzętom oraz każdorazowo informowanie o zdarzeniach: adopcja, upadek, eutanazja zwierzęcia;
  • prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem identyfikacyjnym dla potrzeb działań adopcyjnych prowadzonych w gminach;
  • prowadzenie i przedkładanie zamawiającemu comiesięcznej pisemnej sprawozdawczości związanej z przedmiotem zamówienia uwzględniającej każdorazowo informacje oddzielnie dla każdej z gmin objętej przedmiotem zamówienia dla celów rozliczeniowych;
  • każdorazowo gdy w okresie 12 miesięcy następuje zwolnienie miejsca przez zwierzę oddane wykonawcy pod opiekę, Wykonawca na pisemny wniosek pracownika gminy odławia, transportuje i utrzymuje kolejne zwierzę bezdomne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami wynikającymi z przedmiotu zamówienia bez dodatkowych opłat;
  • każdorazowo po okresie 12 miesięcy od momentu przyjęcia zwierzęcia do schroniska Wykonawca przejmuje zwierzęta na utrzymanie i opiekę z własnych środków. Każda gmina rozpoczyna pierwszy miesiąc z nowego dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego z tzw „otwartym kontem” miejsc.
2012

„Wykonanie zabiegów weterynaryjnych i sterylizacji wraz z opieką pozabiegową wynikających z realizacji zadania "Utrzymania 54 miejsc dla bezdomnych zwierząt"”.

Wykonawca

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Przemysława 31
09-400 Płock

Termin realizacji umowy

01.05.2012r. – 31.12.2012r.

Zakres umowy obejmuje

Wykonanie zabiegów weterynaryjnych i sterylizacji zwierząt w schronisku wraz z opieką pozabiegową, dla urzędów gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród.