Związek Gmin Regionu Płockiego publikuje uzgodnione projekty strategii, opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, tj.:

1. Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

2. Strategia efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

3. Strategia rewitalizacji obszarów miejskich Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

4. Strategia zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

5. Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

 

Powyższe strategie są efektem wspólnej pracy wszystkich Partnerów projektu oraz podmiotów z sektora biznesu, NGO i nauki z terenu OFAP, ze szczególnym uwzględnieniem Władz poszczególnych JST oraz przedstawicieli Zespołu Konsultacyjnego i Projektowego. Strategie te zostały również poddane procedurze konsultacji społecznych z mieszkańcami gmin z terenu OFAP, jak również dla tych dokumentów, dla których było to wymagane, przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego na podstawie podjętych uchwał postanowiło zarekomendować skierowanie pod obrady Rad Gmin Partnerów oraz Zarządu Powiatu Płockiego ww. projekty strategii.

Opracowane dokumenty mają posłużyć do wykorzystania powiązań funkcjonalnych zidentyfikowanych na terenie OFAP na rzecz partnerskiej współpracy w celu przeciwdziałania problemom miast i gmin OFAP. Zaplanowane działania, zgodnie z celem szczegółowym projektu, mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Załączniki:

1. Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i pozytywnymi opiniami RDOŚ w Warszawie oraz PWIS w Warszawie pobierzpobierzpobierzpobierz

2. Strategia efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. pobierz

3. Strategia rewitalizacji obszarów miejskich Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. pobierz

4. Strategia zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i pozytywnymi opiniami RDOŚ w Warszawie oraz PWIS w Warszawie pobierzpobierzpobierzpobierz

5. Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i pozytywnymi opiniami RDOŚ w Warszawie oraz PWIS w Warszawie pobierzpobierzpobierzpobierz

 

 

 

Podsumowanie realizacji projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”

W dniu 24 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej znajdującej się w Centrum Edukacji Grupa ORLEN w Płocku, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Konferencja była objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka, patronatem merytorycznym Związku Miast Polskich oraz patronatem medialnym Tygodnika Płockiego.

Uczestnicy konferencji – przedstawiciele samorządów, organizacji biznesu, NGO i szkół wyższych z terenu OFAP – mieli okazję wysłuchać szeregu wystąpień, których tematem przewodnim była przyszłość zdelimitowanego w projekcie obszaru funkcjonalnego.

Konferencję prowadził wytrawny moderator i długoletni współpracownik ZGRP, Mec. Krzysztof Lewandowski, który postawił na wstępie kilka tez i pytań do uczestników i prelegentów, odnoszących się do zakresu delimitacji obszaru i kierunków jego rozwoju. Z jednej strony Płock, rdzeń OFAP, jest naturalnie powiązany z Warszawą – liderem rozwoju w skali Mazowsza i całego kraju – z drugiej zaś, partnerstwo z miastem i gminą Włocławek, które znajduje się zaledwie 50 km dalej w woj. kujawsko-pomorskim,  to również potencjał do efektywnej współpracy. Nie mniej jednak, to co najtrudniejsze dopiero przed OFAP i jak to zacytował Mec. Lewandowski, „przyszłość to dziś, tylko że jutro”.

Przywitania gości i formalnego rozpoczęcia konferencji dokonał Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pan Krzysztof Jadczak, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

Część merytoryczną rozpoczęła prezentacja firmy Ecorys Polska Sp. z o.o., która na zlecenie ZGRP wykonała raport z diagnozy i delimitacji OFAP oraz wszystkie strategie sektorowe (efektywności energetycznej, zintegrowanego transportu, rewitalizacji obszarów miejskich oraz spójnej gospodarki wodno-ściekowej) oraz Zintegrowaną strategię rozwoju. W prezentacji P. Adam Rybkowski dokonał syntetycznego podsumowania prac na dokumentacją strategiczną oraz przypomniał zdefiniowane cele rozwojowe OFAP.

Następnie w swoim wystąpieniu P. Tomasz Potkański – zastępca Dyrektora Biura ds. Projektu Związku Miast Polskich – podkreślił istotę sprawnego i efektywnego systemu zarządzania obszarem funkcjonalnym i monitoringu realizacji strategii. Jest to kluczowy element w całym procesie dalszego zarządzania OFAP. P. Potkański zwrócił również uwagę na znaczenie definicji obszaru funkcjonalnego i partnerstwa m.in. w ujęciu instytucjonalnym społecznym i finansowym. Na partnerstwach ciąży ogromna odpowiedzialność, związana doborem do realizacji takich działań, które w sposób rzeczywisty, niekoniecznie zawsze związany z bezpośrednimi korzyściami ekonomicznymi, przyczynią się do marginalizacji nieuniknionych negatywnych skutków zachodzących procesów demograficznych. P. Potkański zachęcił do sformułowania strategii rozwoju przedsiębiorczości na terenie OFAP.

Następnie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego – Pan Leszek Król, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich – oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – P. Aneta Uchwał, Kierownik Oddziału w Płocku – przedstawili zagadnienia związane z podejściem partnerskim w nowej perspektywie finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz możliwościami dofinansowania zintegrowanych projektów partnerskich wg harmonogramu naborów na projekty w trybie konkursowym w 2015 r. w ramach RPO WM 2014-2020. Mec. Lewandowski podkreślił rolę OFAP jaką odgrywana mapie obszarów funkcjonalnych zdelimitowanych na terenie woj. mazowieckiego. W związku z powyższym, wspólnie z przedstawicielami Zarządu ZGRP Mec. Lewandowski sformułował postulat do obecnych przedstawicieli UM i MJWPU, aby obszary takie jak OFAP mogły otrzymywać dodatkową punktację w projektach konkursowych.

Po przerwie wystąpił Pan Jacek Terebus - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Ds. Rozwoju i Inwestycji, który w swojej prezentacji skupił się na Regionalnych Instrumentach Terytorialnych w kontekście wsparcia rozwoju regionalnego i zintegrowanego planowania. Pan Prezydent podkreślił niezaprzeczalną rolę Miasta Płocka jako lidera i rdzenia OFAP, jak również zaznaczył, że Miasto dąży do tego, aby jego partnerzy, w tym gminy-członkowie ZGRP, pełnili funkcję aktywnych ośrodków i operatorów zadań, które w samym Mieście nie mogą być realizowane. Takie rozłożenie kompetencji i odpowiedzialności przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii w Obszarze Funkcjonalnym Miasta Płocka i Aglomeracji Płockiej.

Ostatnim w programie było wystąpienie Pana Piotra Brzeskiego – Dyrektora Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowana Regionalnego – na temat polityki samorządu woj. mazowieckiego w kontekście obszarów funkcjonalnych. W swojej prezentacji P. Brzeski skupił się na zasięgu Płockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz koncepcji kierunków rozwoju.

Konferencja zakończyła się wręczeniem Certyfikatów Dobrych Praktyk ZGRP „Razem od 1994 roku”. Certyfikaty zostały przyznane przez Zgromadzenie i Zarząd ZGRP przedstawicielom JST i podmiotów zewnętrznych współuczestniczących w realizacji projektu, tj. NGO, organizacjom biznesu i szkołom wyższym z terenu OFAP, za wkład w rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz promowanie partnerskiej współpracy między samorządami.

Przydatne linki:

www.plock.eu

www.zmp.poznan.pl

 

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Płocka

Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP) organizuje w dniu 18 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej znajdującej się w Centrum Edukacji Grupa ORLEN w Płocku, Konferencję podsumowującą realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Powyższy projekt umożliwił identyfikację granic Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP), wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP w różnych sektorach, a poprzez to pozwolił na wypracowanie mechanizmów wzmacniających istniejącą od lat współpracę jednostek samorządu terytorialnego (JST) na obszarze ZGRP. Projekt także posłużył promowaniu terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułowane zostały kierunki rozwoju OFAP do   2025 r. w postaci pięciu strategii sektorowych.
Planowane spotkanie ma na celu podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań na rzecz utrwalenia potencjału rozwojowego OFAP, poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Płocka, oraz patronatem merytorycznym Związku Miast Polskich. Przedsięwzięcie kierowane jest to przedstawicieli władz i pracowników jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład partnerstwa na rzecz realizacji projektu oraz pozostałych gmin zdelimitowanych w Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Płockiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowiska nauki i biznesu z terenu OFAP. Przedsięwzięcie jest również kierowane do przedstawicieli władz samorządowych i administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim i krajowym, odpowiedzialnych za kreowanie polityki rozwoju regionalnego i rozwoju kraju.
Gmina Miasto Płock, jako katalizator powiązań funkcjonalnych w ramach OFAP, zajmuje szczególne miejsce w partnerstwie zawartym na rzecz realizacji projektu, obejmującym wszystkie zrzeszone w ZGRP Gminy oraz Powiat Płocki. W związku z koordynacją działań w ramach Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka na rzecz realizacji Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, rola Miasta w regionie staje się niezwykle istotna w zakresie działań mających zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne, co jest również celem realizowanego przez ZGRP projektu. W związku z tym, planowana konferencja da możliwość zaprezentowania zintegrowanego podejścia do planowania regionalnego na terenie woj. mazowieckiego.

Załącznik: Program Konferencji

 

 

Płock, dnia 22 kwietnia 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn.

„Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej”

 oraz

 ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

Na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w porozumieniu z Burmistrzami i Wójtami gmin Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko wraz z projektami dokumentów strategicznych pn. „Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” oraz ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, których dotyczą prognozy.

Prognozy oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 23 kwietnia 2015 r. do 13  maja 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, Budynek S Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, pok. nr 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.zgrp.pl.

Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres siedziby ZGRP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy: , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2015 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 2) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dokumenty do pobrania:

1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  pobierz

2. Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  pobierzpobierz, pobierz

3. Projekt Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  pobierz

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  pobierz

5. Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  pobierz, pobierz

6. Projekt Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  pobierz

7. Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Strategii  pobierz

8. Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Koncepcji  pobierz

 

Wyniki konsultacji  społecznych projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej opracowanego w ramach projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego Rozwoju subregionu"

W dniach 11.03.2015-31.03.2015 Związek Gmin Regionu Płockiego prowadził konsultacje projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych zgłoszone zostały uwagi, zastrzeżenia i opinie od podmiotów z sektora publicznego. Uwagi można było zgłaszać pod adresem e-mailowym:  oraz  oraz w sposób tradycyjny pocztą na adres ZGRP lub też ustnie podczas spotkań z mieszkańcami. Dodatkowo zostały przeprowadzone wywiady z przedstawicielami sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Na podstawie zgłoszonych podczas konsultacji uwag, zastrzeżeń i opinii zaistniała konieczność modyfikacji projektu strategii. Modyfikacje te są w trakcie opracowywania.

W zamieszczonym poniżej pliku prezentujemy wyniki tych konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu oraz obserwowania strony www.zgrp.pl, na której pojawi się wersja projektu strategii po dokonaniu odpowiednich modyfikacji, wynikających z przeprowadzonych konsultacji.

Załączniki:

1. Raport z wyników konsultacji społecznych - raport z wyników konsultacji społecznych.pdf

 

 

Pomoc Techniczna                

Wyniki konsultacji  społecznych projektów programów sektorowych opracowanych w ramach projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego Rozwoju subregionu"

W dniach 21.02.2015-13.03.2015 Związek Gmin Regionu Płockiego prowadził konsultacje następujących projektów programów sektorowych dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej:

 • Strategii efektywności energetycznej
 • Strategii zrównoważonego transportu,
 • Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej,
 • Strategii rewitalizacji obszarów miejskich.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych zgłoszone zostały uwagi, zastrzeżenia i opinie od podmiotów z sektora publicznego oraz kilku osób fizycznych. Uwagi można było zgłaszać pod adresem e-mailowym:  oraz oraz w sposób tradycyjny pocztą na adres ZGRP lub też ustnie podczas spotkań z mieszkańcami. Dodatkowo zostały przeprowadzone wywiady z przedstawicielami sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Na podstawie zgłoszonych podczas konsultacji uwag, zastrzeżeń i opinii zaistniała konieczność modyfikacji projektów wszystkich strategii (zarówno w zakresie redakcyjnym jak i merytorycznym). Modyfikacje te są w trakcie opracowywania.

W zamieszczonym poniżej pliku prezentujemy wyniki tych konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu oraz obserwowania strony www.zgrp.pl, na której pojawią się wersje projektów strategii po dokonaniu odpowiednich modyfikacji, wynikających z prowadzonych konsultacji.

Załączniki:

1. Raport z wyników konsultacji społecznych - Raport z wyników konsultacji społecznych.pdf

 

Pomoc Techniczna                

Konsultacje społeczne projektu Strategii zintegrowanego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Związek Gmin Regionu Płockiego, na podstawie:

 • uchwały nr 19/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego,
 • uchwały nr 20/II/2015 Zgromadzenia ZGRP z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektów programów sektorowych opracowanych w ramach projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego Rozwoju subregionu"
 • uchwały nr 17/V/2015 Zarządu ZGRP z dnia  05.02.2015 w sprawie wszczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektów programów sektorowych opracowanych w ramach ww. projektu,

informuje, że w dniach od 11.03.2015 do 31.03.2015 odbędą się konsultacje społeczne projektu Strategii zintegrowanego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, opracowanej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do wymienionego wyżej projektu dokumentu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu. Strategia może wejść w życie dopiero po zaopiniowaniu przez właściwe organy ich projektów oraz po podjęciu stosownych uchwał przez  Rady Gmin Partnerów oraz Radę Powiatu.

Projekt strategii oraz formularze zgłaszania uwag/zmian są dostępne także w wersji papierowej w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, w dni pracujące w godzinach pracy biura.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać w jednej z następujących form:

 

 1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: lub , wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne OFAP”,
 2. faksem na nr + 24 366 03 00 w. 5
 3. drogą korespondencyjną na adres: Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (liczy się data wpływu),
 4. bezpośrednio w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, w dni pracujące w godzinach pracy biura.

W ramach konsultacji przewidziane są spotkania z mieszkańcami. Terminy i miejsca spotkań zostały opublikowane na stronie internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego w dniu 22.02.2015.

W załączeniu (do pobrania w plikach):

 1. STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ROZWOJU – projekt (w pdf)
 2. Wzór formularza do zgłaszania uwag/zmian 

 


Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu państwa  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

_____________________________________________________

W ramach ogłoszonych konsultacji społecznych projektów strategii sektorowych, Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej na spotkania z autorami strategii oraz przedstawicielami ZGRP.

Harmonogram spotkań:

 1. Gostynin - 09.03.2015, godz. 13.30, sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26
 2. Płock - 10.03.2015, godz. 16.00, Centrum Edukacji Grupa ORLEN, al. F. Kobylińskiego 25, sala konferencyjna nr 5 (aula B)
 3. Gąbin - 11.03.2015, godz. 16.00, sala OSP, Stary Rynek 15, Gąbin
 4. Drobin - 12.03.2015, godz. 10.00, sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marsz. Piłsudskiego 12
 5. Wyszogród - 12.03.2015, godz. 15.00, Sala Zamkowa, ul. Rębowska 52, Wyszogród

Na spotkaniach zostaną zaprezentowane poszczególne programy sektorowe, poddane procedurze konsultacji społecznych. Mieszkańcy będą mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag do wskazanych zapisów strategii (spotkania w dużej mierze będą miały charakter warsztatowy). Uczestnictwo w tej formie konsultacji to także okazja do zapoznania się z ideą powstania i celami działań Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. 

 

_____________________________________________________

Pomoc Techniczna                

Konsultacje społeczne projektów programów sektorowych

Związek Gmin Regionu Płockiego, na podstawie Uchwały nr 19/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego, Uchwały nr 20/II/2015 Zgromadzenia ZGRP z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektów programów sektorowych opracowanych w ramach projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego Rozwoju subregionu" oraz uchwały nr 17/V/2015 Zarządu ZGRP z dnia  05.02.2015 w sprawie wszczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektów programów sektorowych opracowanych w ramach ww. projektu, informuje, że w dniach od 21.02.2015 do 13.03.2015 roku odbędą się konsultacje społeczne projektów czterech strategii sektorowych opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, tj

 • Strategii efektywności energetycznej,
 • Strategii zrównoważonego transportu,
 • Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej,
 • Strategii rewitalizacji obszarów miejskich.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do wymienionych wyżej projektów dokumentów. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu. Programy sektorowe mogą wejść w życie dopiero po zaopiniowaniu przez właściwe organy ich projektów oraz po podjęciu stosownych uchwał przez  Rady Gmin Partnerów oraz Radę Powiatu.

Projekty programów sektorowych oraz formularze zgłaszania uwag/zmian są dostępne także w wersji papierowej w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, w dni pracujące w godzinach pracy biura.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać w jednej z następujących form:

 1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: lub , wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne OFAP”,
 2. faksem na nr + 24 366 03 00 w. 5
 3. drogą korespondencyjną na adres: Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (liczy się data wpływu),
 4. bezpośrednio w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, w dni pracujące w godzinach pracy biura.

W ramach konsultacji przewidzianych jest 5 spotkań z mieszkańcami. Terminy i miejsca spotkań zostaną niebawem opublikowane na stronie internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego.

W załączeniu (do pobrania w plikach):

 1. KONCEPCJA SPÓJNEJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ – projekt (w pdf)
 2. STRATEGIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH – projekt (w pdf)
 3. STRATEGIA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU – projekt (w pdf)
 4. STRATREGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – projekt (w pdf)
 5. Wzory formularzy do zgłaszania uwag/zmian: 

Formularz konsutacyjny efektywnosc energetyczna

Formularz konsutacyjny koncepcja wodno-ściekowa

Formularz konsutacyjny rewitalizacja

Formularz konsutacyjny transport


Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu państwa  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

______________________________________

 

Raport z delimitacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej i badań społecznych
Spotkania Zespołu Konsultacyjnego i Zespołu Projektowego

Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. zakończyła prace związane z przygotowaniem „Raportu z diagnozy i delimitacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) oraz wynikami badań społecznych na potrzeby wykonania tego opracowania.  Aktualnie trwa analiza dokumentu. Wszystkie uwagi będą bardzo cenne i z góry za nie dziękujemy. Raport – w załączeniu.
Przedstawiamy również uchwałę Zarządu ZGRP dot. przyjęcia kryteriów wyboru przedsięwzięć, dla których w ramach projektu OFAP zostanie opracowana dokumentacja techniczna. 

Ponadto informujemy, że 06.11.2014 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego. Na posiedzeniu Zespół Konsultacyjny przyjmie Regulamin Pracy Zespołu Konsultacyjnego, a następnie dokona wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
W dalszej części spotkanie będzie miało charakter warsztatu prowadzonego przez przedstawicieli firmy ECORYS Polska Sp. z o.o. – Wykonawcy usługi „Wykonanie diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) oraz opracowanie programów sektorowych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Przedstawiciele Wykonawcy przedstawią wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz delimitacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej – wskażą, jakie są powiązania poszczególnych gmin z Płockiem, jak również zaprezentują, jakie gminy znalazły się w OFAP. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną poddane dyskusji. W drugiej części spotkania zostanie zaprezentowany projekt wspólnego dla całego Obszaru Funkcjonalnego SWOT, określającego słabe i mocne strony OFAP, jak również – szanse i zagrożenia dla jego rozwoju.

Kolejne spotkanie Zespołu Konsultacyjnego jest planowane na początek grudnia 2014 r., kiedy będziemy wspólnie pracować nad ostatecznym kształtem programów sektorowych, tj.:
· Zintegrowanej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej,
· Strategii efektywności energetycznej,
· Strategii zrównoważonego transportu,
· Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej,
· Strategii rewitalizacji obszarów miejskich.

Dnia 07.11.2014 r. odbędzie się spotkanie Zespołu Projektowego, podczas którego koordynator projektu  przedstawi stan realizacji projektu OFAP.  Omówione zostaną także założenia Raportu z diagnozy i delimitacji OFAP oraz wyniki badań społecznych, jak również propozycje przedsięwzięć, które mogłyby być rekomendowane do przygotowania dla nich dokumentacji technicznej w ramach projektu.

Raport 17.11.pdf

_____________________________________________________________________

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIACH SPOŁECZNYCH


W związku z realizacją przez firmę Ecorys Polska Sp. z o.o. usługi zleconej przez Związek Gmin Regionu Płockiego polegającej na przeprowadzeniu diagnozy oraz delimitacji Obszaru Funkcjonalnego, a także opracowaniu pięciu Strategii sektorowych, informujemy o prowadzonych badaniach ankietowych.

Szczegółowe informacje, w tym odnośnik do kwestionariusza, znajdują się na stronie: www.ecorys.pl/Plock

Prosimy Państwa o udział w badaniu. Ankieta jest stosunkowo krótka i dotyczy spraw związanych z codziennym życiem mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego. Zależy nam, aby w badaniu wzięło jak najwięcej mieszkańców Regionu Płockiego.

W razie jakichkolwiek pytań, Wykonawca usługi pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem adam.rybkowski@ecorys.pl"> lub telefonicznie pod numerem: 22 339-45-03.

 

Konferencja inicjująca projekt pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Dnia 19.09.2014 r. samorządowcy zrzeszeni w Związku Gmin Regionu Płockiego wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorców, nauki i organizacji pozarządowych w trakcie konferencji zainicjowali realizację projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Konferencję otworzył Przewodniczący Zarządu ZGRP, Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski, wskazując na unikalną możliwość współpracy gmin zrzeszonych w ZGRP oraz duże możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach projektów partnerskich. Eksperci przedstawili zagadnienia z zakresu tematyki obszarów funkcjonalnych. Bardzo ważnym głosem były wystąpienia specjalistów dotyczące miejsca obszarów funkcjonalnych w systemie finansowania rozwoju regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 czy zintegrowanych działań w obszarach funkcjonalnych w świetle polityki regionalnej Województwa Mazowieckiego. Zaprezentowana została również „Metodologia wykonania diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowania programów sektorowych”. Dużą wagę miała również prezentacja nt. Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT), stanowiącego swoistą „dobrą praktykę” dla projektu OFAP. Konferencję zakończył panel dyskusyjny. Konferencja była również okazją do spotkania i dyskusji przedstawicieli Zespołu Projektowego i Zespołu Konsultacyjnego, których spójne działania mają pozwolić na osiągnięcie założeń projektu.

Głównym celem realizowanego projektu jest integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic obszaru funkcjonalnego (OF), wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OF w różnych sektorach, wzmocnienie istniejącej od lat współpracy JST w ramach OFAP. Celem projektu jest też promocja terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej, jak również wzmocnienie funkcji aglomeracyjnych i regionalnych Płocka i rozbudowa powiązań pomiędzy miastem i jego otoczeniem dzięki realizacji opracowanych w ramach projektu strategii sektorowych. Zaplanowane w projekcie działania to:

1. Diagnoza i badania społeczne na potrzeby wyznaczenia OFAP z zapewnieniem właściwej partycypacji społecznej;

2. Sformułowanie - dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom - kierunków rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci programów sektorowych:

* Zintegrowanej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej,

* Strategii efektywności energetycznej,

* Strategii zrównoważonego transportu,

* Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej,

3. Strategii rewitalizacji obszarów miejskich.

Przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji zidentyfikowanych w opracowanych w ramach projektu programach sektorowych, wyłonionych z punktu widzenia największych efektów mnożnikowych dla całego OFAP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2.940.800,00 PLN

Dofinansowanie: 2.646.720,00 PLN;

Wkład własny finansowy: 294.080,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 30.06.2015 r.

 

Partnerzy realizujący projekt: miasto na prawach powiatu: Płock; gminy miejsko-wiejskie: Drobin, Gąbin, Wyszogród; gminy wiejskie: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny.

W projekcie bierze udział również Powiat Płocki, którego wkład rzeczowy do realizowanego projektu to dokumentacja obejmującą badania i ekspertyzy Starostwa Płockiego, wypracowane w ramach projektu pn. „Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”.

 

Partnerstwo w ramach projektu stanowi narzędzie do wdrożenia zidentyfikowanych funkcjonalnych przedsięwzięć, a zatem podejmowania wspólnych działań o charakterze zintegrowanym. To zintegrowane podejście do rozwoju OFAP musi znajdować odzwierciedlenie w dogłębnej analizie problemów i perspektyw jego rozwoju oraz w dokumentach strategicznych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

_____________________________________________________________________

Tytuł projektu

Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu

Beneficjent i Lider projektu

Związek Gmin Regionu Płockiego

Partnerzy

Gminy – członkowie ZGRP

Całkowity koszt realizacji projektu

2.940.800,00 PLN

Dofinansowanie

2.646.720,00 PLN

Wkład własny finansowy

294.080,00 PLN

Okres realizacji projektu

I kwartał 2014 r.-II kwartał 2015 r.

 

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OFAP, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na obszarze ZGRP. Projekt będzie także służyć promowaniu terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułowane zostaną kierunki rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci programów sektorowych, w tym m.in.: Strategii efektywności energetycznej, Strategii zrównoważonego transportu, Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej, Strategii rewitalizacji obszarów miejskich. Ich realizacja z kolei przyczyni się do wzmocnienia funkcji aglomeracyjnych i regionalnych Płocka i rozbudowy powiązań pomiędzy miastem i jego otoczeniem.

Spośród inwestycji zidentyfikowanych w opracowanych w ramach projektu programach sektorowych, wyłonione zostaną te, które dadzą największe efekty mnożnikowe dla całego OFAP i dla nich zostanie w ramach projektu przygotowana dokumentacja techniczna.

Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OFAP. Działania w okresie realizacji projektu mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Dzięki realizacji projektu, zrealizowanych zostanie na poziomie regionalnym sześć  podstawowych celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zgodnie z KPZK):

1) Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich;

2) Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju;

3) Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych;

4) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie wysokiej;

jakości środowiska przyrodniczego;

5) Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne.

6) Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.