Działanie nr 2 Przygotowanie i organizacja szkoleń dla administracji i organizacji pozarządowych w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego i dobrego zarządzania

Celem tego działania było przeszkolenie pracowników administracji i organizacji pozarządowych w zakresie dobrego zarządzania i partnerstwa publiczno-prywatnego, wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządami. Przedstawiono przykłady dobrych praktyk sąsiednich krajów europejskich. Szkolenia obejmowały następujące tematy: promocja i wdrażanie zasad dobrego zarządzania, zarządzanie organizacją, projekt, zasoby ludzkie i czas, społeczna odpowiedzialność administracji publicznej, przejrzystość ich pracy i korzyści, cele i zasady wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego. Założono, że wymiernym efektem takich działań będzie przeszkolenie 120 pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli 80 organizacji pozarządowych. W działaniu zrealizowano również szkolenie dla 16 ekspertów w zakresie dobrych praktyk krajów ze starszymi demokratycznymi tradycjami i wyższą kulturą organizacji.

W listopadzie i grudniu 2008 roku Związek Gmin Regionu Płockiego zorganizował szkolenia zawodowe przeznaczone dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i dobrego zarządzania.

Cztery szkolenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego miały formę ośmiogodzinnego wykłady połączonego z prezentacją przykładów i analizą doświadczeń. Prowadzone były przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, a ich tematyka obejmowała:

  • prawne aspekty
  • możliwości finansowania
  • organizowania współpracy
  • dobre praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego

W szkoleniach wzięło udział 29 pracowników administracji publicznej oraz przedstawiciele z 32 organizacji pozarządowych.

Z zakresu dobrego zarządzania natomiast, odbyło się 5 szkoleń w formie ośmiogodzinnych warsztatów, które tematyką objęły: współczesne problemy i uwarunkowania dobrego zarządzania, innowacyjność i przedsiębiorczość NGO, rolę i umiejętności menadżerów, itp. W szkoleniach wzięło udział 91 pracowników administracji publicznej oraz przedstawiciele z 48 organizacji pozarządowych.

Na przełomie września i października 2008 roku zorganizowano szkolenie zagraniczne dla 6 lokalnych ekspertów z terenu Gmin uczestniczących w projekcie "Region Płocki - Regionem Europejskim". Szkolenie odbyło się w Darmstadt (Niemcy) i miało za zadanie służyć wyrównywaniu poziomu świadomości i umiejętności administracji, stymulowaniu aktywności organizacji pozarządowych w regionie oraz stymulowaniu współpracy obu sektorów w obszarze rozwoju zrównoważonego. Priorytetem tej wizyty było zwrócenie uwagi na problemy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dobrego zarządzania. W programie szkolenia znalazło się m.in.: spotkanie z przedstawicielami miasta Darmstadt dotyczące struktury administracyjnej i modeli zarządzania miastem, szanse i możliwości lokalnych samorządów we współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorcami na szczeblu lokalnym, doświadczenia darmsztadzkie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, współpraca Miasta Darmstadt ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, polityka i gospodarka komunalna, nowe technologie w zarządzaniu miastem - internetowe rozwiązania we wspieraniu obsługi mieszkańców, a także mimo, iż nie zaplanowano tego wcześniej, lokalni eksperci zostali zaproszeni do udziału w obradach Parlamentu Miasta Darmstadt.

W listopadzie 2008 roku zorganizowano drugie szkolenie, tym razem w Grecji (Saloniki, Giannitsa) dla 10 lokalnych ekspertów z terenu Gmin uczestniczących w projekcie "Region Płocki Regionem Europejskim". Celem szkolenia było zapoznanie ich z doświadczeniami greckich samorządów w zakresie rozwoju lokalnego, dobrego zarządzania i partnerstwa publiczno-prywatnego. Program wizyty obejmował szereg spotkań z władzami gminnymi, powiatowymi (prefektura) oraz regionalnymi (Region Środkowej Macedonii), a także radnymi i przedsiębiorcami. Tematyka spotkań obejmowała m.in.: system zarządzania miastem Giannitsa oraz kierunków jego rozwoju, strategia rozwoju Regionu Macedonii - dobre praktyki, przykłady realizowanych projektów, wdrażanie systemu e-Administracji w gminie Kalamaria, partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz turystyki i promocji obszaru prefektury Pieria.