Działanie nr 1 Organizacja i realizacja szkoleń zawodowych, i językowych dla pracowników 16 gmin

Realizacja szkoleń zawodowych i językowych to najdłuższe działanie w ramach projektu "Region Płocki - Regionem Europejskim" trwające przez cały okres jego realizacji, tj. od lipca 2007 do grudnia 2010 roku. Celem tego działania jest dostarczenie szkoleń zawodowych i językowych przedstawicielom samorządów w regionie płockim. Oczekiwane wyniki:

  • urzędnicy administracji publicznej przeszkoleni w zakresie języków obcych - 100 osób
  • urzędnicy, którzy zdali egzamin na wyższym poziomie - 80 osób
  • urzędnicy administracji publicznej ze zdanymi egzaminami dyplomowymi na wyższym poziomie (studia wyższe) - 125 osób

Szkolenia językowe to działanie, które Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego rozpoczęło najwcześniej. W listopadzie 2007 roku Centrum Języków Obcych YLC w Płocku na zlecenie Związku Gmin rozpoczęło szkolenia językowe dla pracowników gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Bodzanów, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród oraz Płock.

Na podstawie testów kwalifikacyjnych ustalono podział uczestników na grupy adekwatne do poziomu umiejętności językowych: A1, A2, B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (szczegółowo opisano to w Biuletynie Nr 2 - grudzień 2007) oraz A0 - dla osób, które nigdy nie uczyły się języka.

Oprócz podziału na grupy pod względem umiejętności, szkolenia językowe zostały podzielone na trzy moduły (I - w 2007, II - 2008, III w 2009 roku), z których każdy kończył się testem sprawdzającym umiejętności. Taki podział dał uczestnikom możliwość rezygnacji po I module lub uczestniczenie we wszystkich modułach pozwalając osiągnąć najwyższy poziom umiejętności językowych. Trzeba przyznać, że zainteresowanie szkoleniami językowymi było bardzo duże, a uczestniczący w szkoleniach pracownicy samorządów chętnie brali udział w zajęciach, lektorzy natomiast podziwiali ich zaangażowanie w naukę.

Przez cały okres trwania szkoleń językowych, Centrum Języków Obcych YLC zapewniało uczestnikom doświadczonych lektorów legitymujących się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i dydaktycznym. Każdy uczestnik szkolenia okresowo wypełniał ankietę oceniającą: zajęcia, tematykę, materiały dydaktyczne itp. Na podstawie analizy takich ankiet można śmiało stwierdzić, że szkolenia spełniły oczekiwania uczestników. Dzięki sprawnej organizacji szkoleń językowych, bardzo dobremu przygotowaniu lektorów możemy poszczycić się osiągnięciem wyznaczonych celów - osiągnęliśmy zakładane wskaźniki: 100 pracowników przeszkolonych na kursach językowych i 80 pracowników, którzy ukończyli szkolenie na poziomie wyższym.

Drugim elementem Działa nr 1 są szkolenia zawodowe, w ramach którego zaplanowano umożliwić pracownikom samorządów osiągnięcie wykształcenia wyższego lub rozwój umiejętności poprzez studia podyplomowe. I tu Związek Gmin Regionu Płockiego także został pozytywnie zaskoczony. W 2008 roku zostały uruchomione dwusemestralne studia podyplomowe pn. "Zarządzanie projektami w administracji", które na zlecenie Związku prowadził Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorzy zakładali, że udział w takich studiach weźmie 70 pracowników samorządowych, jednak chętnych było znacznie więcej.

Program studiów obejmował 200 godzin wykładów realizowanych w soboty i niedziele. Wykłady odbywały się w Auli Urzędu Miasta Płocka i obejmowały tematykę dotyczącą zarządzania publicznego oraz zarządzania projektami w administracji publicznej. Uniwersytet Warszawski jako renomowana uczelnia zapewnił najlepszych specjalistów w zakresie tematyki studiów. Podobnie jak w przypadku szkoleń językowych słuchacze w okresowych ankietach oceniali wykłady, materiały dydaktyczne, przydatność przekazywanej wiedzy w pracy, itp. Studia zakończyły się złożeniem przez 70 słuchaczy egzaminu dyplomowego w listopadzie 2008 roku.

Założenia projektu obejmowały umożliwienie ukończenia studiów wyższych 125 osobom, jednak ze względu na ograniczenia planów finansowych, organizatorzy postanowili zmienić formę pomocy pracownikom samorządowym w ukończeniu studiów. Począwszy od 2009 roku dla 55 chętnych uruchomiono możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów wyższych.