W listopadzie 2008 roku zostały zawarte porozumienia w sprawie utworzenia Centrów Edukacji Społecznej w 16 lokalizacjach. Ich celem było utworzenie miejsca lokalnej informacji o lokalnych usługach społecznych, wsparciu lokalnych społeczności przez Norwerski Mechanizm Finansowy. Dodatkowo centra służą do dystrybucji materiałów promocyjnych, szkoleniowych oraz jako punkt kontaktowy dla lokalnych organizacji pozarządowych oferujący im dostęp do Internetu i materiałów informacyjnych służących ich działalności, a także miejsce integracji i współpracy różnych lokalnych organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Należy również wspomnieć, że Centra Edukacji Społecznej to miejsca zwiększania społecznych inicjatyw poprzez spotkania, szkolenia i działania informacyjne, organizację wydarzeń typu: spotkanie informacyjne z lokalną władzą, organizacji pozarządowych i lokalną społecznością, obejmujące promocję działań projektu "Region Płocki - Regionem Europejskim". Centra zlokalizowane są w takich miejscach jak biblioteka publiczna, Centrum Informacji Społecznej, Urząd Miasta/Gminy lub w wybranym biurze organizacji społecznej i będą wyposażone w komputer z dostępem do Internetu, bibliotekę zawierającą zestaw książek i broszur związanych z działaniami organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Wybrane lokalizacje w poszczególnych gminach zostały tak pomyślane, aby dostęp do Centrum miało jak najszersze grono społeczności.

Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach tego działania zakupił wydawnictwa dotyczące przede wszystkim problematyki społecznej, prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw, samokształcenia, przepisów prawnych (w szczególności dotyczących organizacji pozarządowych i spraw społecznych), projektów dofinansowywanych ze środków Unii. W sumie do każdego z Centrów trafiły 54 pozycje wydawnicze.

Centra Edukacji Społecznej okresowo przedstawiają sprawozdania dotyczące stopnia zainteresowania zakupionymi wydawnictwami oraz proponują tematykę nowych pozycji.

Z zebranych przez Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego informacji (na podstawie ankiet składanych przez Centra Edukacji Społecznej) wynika, że utworzenie tego typu "bibliotek" spotkało się z aprobatą społeczności lokalnych - 100% ankietowanych twierdząco odpowiedziało na pytanie "Czy mieszkańcy gminy korzystają z wydawnictw przekazanych przez ZGRP". Jednocześnie zaznaczając, że przekazana przez Związek Gmin wydawnictwa tylko częściowo (w 57% przypadków) zaspakaja potrzeby społeczeństwa, w 43% przypadków zaspakaja te potrzeby. Żadne z ankietowanych Centrów na pytanie dotyczące poziomu zaspokojenia społeczeństwa nie odpowiedziało przecząco.

Według ankiet łącznie w latach 2009 i 2010 nastąpiło 1459 wypożyczeń wydawnictw zakupionych w ramach projektu "Region Płocki - regionem europejskim", a sfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Największym zainteresowaniem społeczeństwa cieszą się te z dziedziny samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej - 647 wypożyczeń, następnie z zakresu problematyki społecznej - 330 wypożyczeń, tworzenia i działalności organizacji pozarządowych - 301 wypożyczeń. Z kolei wydawnictwa związane z realizacją przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 181 wypożyczeń.

Prawie wszystkie z ankietowanych Centrów Edukacji Społecznej wyraziły, w imieniu swoich czytelników, chęć dalszego pozyskiwania wydawnictw. Największy popyt był na wydawnictwa dotyczące: ogólnie pojętych przepisów prawnych - wg 72% ankietowanych, problematyki społecznej i projektów dofinansowanych ze środków unijnych - 57%, prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw - 30%, samokształcenie - 15%.

Na podstawie przedstawianych w ankietach opinii na temat wydawnictw Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego dokonywało zakupu i przekazywano do CES-ów kolejne wydawnictwa.

Rola Związku Gmin Regionu Płockiego nie ograniczyła się jedynie do zakupu wydawnictw i przekazania ich utworzonym Centrom Edukacji Społecznej. Związek dbał też o odpowiednią promocję darczyńcy - Norweskiego Mechanizmu Finansowego (poprzez zamieszczenie emblematów darczyńcy na każdym wydawnictwie, zamieszczeniu tablicy informacyjnej) oraz o rozpowszechnianie informacji o liście zakupionych wydawnictw w ramach projektu "Region Płocki Regionem Europejskim" tak, by dostęp do nich miało jak najszersze grono społeczeństwa. Takie informacje zostały przesłane do gmin, sołectw, organizacji pozarządowych, szkół i innych jednostek działających na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego.

W wielu miejscach istnieje potencjalna możliwość rozwoju Centrów Edukacji Społecznej ze względu na sąsiadujące organizacje czy jednostki, np. Gminne Centrum Informacji i Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, itp., które realizują ciekawe projekty dla społeczeństwa i organizacji pozarządowych. Zaaranżowanie ścisłej współpracy pomiędzy istniejącymi jednostkami a CES-ami przyczyni się do zwiększenia aktywności społeczeństwa oraz zwiększenia zainteresowania przekazanymi wydawnictwami. Do rozwoju i nawiązania szerszej współpracy pomiędzy CES-ami a innymi jednostkami czy organizacjami działającymi w gminie Związek Gmin zachęcał. Przykładem takiej współpracy może być wzajemne zamieszczanie informacji w CES-ach o realizowanych przez te organizacje projektach i odwrotnie.