2011

„Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej”

Wykonawca

REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie
Oddział w Płocku
Ul. Przemysłowa 32
09-400 Płock
Tel. 24 2681060

Termin realizacji umowy

01.06.2011r – 10.12.2011r.

Zakres umowy obejmuje

 1. Opracowanie informacji nt. wdrożonego programu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, rodzajów zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz sposobów odbioru odpadów od mieszkańców;
 2. Telefoniczne odbieranie informacji od mieszkańców gmin dotyczących chęci pozbycia się odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;
 3. Opracowanie harmonogramu zbiórki odpadów zawierającego:
  1. miejsce zbiórki odpadów (miejscowość/osiedle/ulica),
  2. datę i godziny trwania zbiórki
 4. Rozpropagowanie na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej informacji nt. rodzajów zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz sposobu ich odbioru;
 5. Dojazd przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych środków transportu do wyznaczonych punktów odbioru odpadów – wg harmonogramu terminowego zbiórki opracowanego wg pkt. 3;
 6. Przeprowadzenie wstępnej segregacji zebranych odpadów wg ich rodzajów w miejscu odbioru odpadów oraz ich załadunek do oznakowanych, specjalistycznych pojemników wykonanych z materiałów i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób gwarantujący bezpieczny transport odpadów niebezpiecznych;
 7. Uprzątnięcie, po dokonaniu załadunku odpadów, terenu zbiórki odpadów;
 8. Wykonawca zobowiązany jest zważyć odpady po załadunku na terenie danej gminy;
 9. Transport zebranych odpadów niebezpiecznych z miejsc ich odbioru do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez Wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i umowę zawartą z Wykonawcą;
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu dokumentacyjnego ze stanem faktycznym poprzez dokonanie wizji lokalnej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jako miejsce ostatecznego unieszkodliwiania / odzysku odpadów niebezpiecznych;
 11. Rozładunek przetransportowanych odpadów niebezpiecznych w miejscu ich odzysku i unieszkodliwiania;
 12. Prowadzenie ilościowej (w tonach) i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.2007 Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz. 213 z p. zmianami);
 13. Prowadzenie aktualnej ewidencji miejsc zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz ilości wykonanych odbiorów odpadów niebezpiecznych oraz sporządzania dokumentacji fotograficznej z miejsc zbiórki;
 14. Przekazywanie Zamawiającemu informacji dotyczących realizowanych usług oraz miesięcznych sprawozdań, protokołów odbioru odpadów, przekazania zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.
 15. Świadczenie w/w usług powinno być spójne z Planami gospodarki odpadami oraz Regulaminami utrzymania czystości i porządku dla w/w gmin.

Harmonogram zbiórki na rok 2011