2008

„Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie miasta Płocka oraz gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej”.

Wykonawca

REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie
Oddział w Płocku
Ul. Przemysłowa 32
09-400 Płock
Tel. 24 2681060

Cel programu

 • zbiórka odpadów niebezpiecznych
 • uświadomienie mieszkańcom rangi problemu jakim są odpady niebezpieczne poprzez materiały informacyjne: ulotki, prasa, kontakt telefoniczny
 • przygotowanie do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych
 • ukształtowanie nowego, zgodnego z duchem ekorozwoju zespołu nawyków dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi

Termin realizacji umowy

14.03.2008r – 10.12.2008r.

Zakres umowy obejmuje

 1. opracowanie i rozpropagowanie wśród mieszkańców gmin informacji nt. wdrożonego programu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych rodzajów zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz sposobów odbioru odpadów od mieszkańców,
 2. telefoniczne odbieranie informacji od mieszkańców gmin dotyczących chęci pozbycia się odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 3. opracowanie harmonogramu zbiórki odpadów zawierającego:
  1. miejsce zbiórki odpadów (miejscowość/osiedle/ulica)
  2. datę i godziny trwania zbiórki,
 4. rozpropagowanie na terenie miasta Płocka oraz gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród informacji nt. rodzajów zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz sposobu ich odbioru,
 5. dojazd przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych środków transportu do wyznaczonych punktów odbioru odpadów – wg harmonogramu terminowego zbiórki opracowanego wg pkt. 3,
 6. przeprowadzenie wstępnej segregacji zebranych odpadów wg ich rodzajów w miejscu odbioru odpadów oraz ich załadunek do oznakowanych, specjalistycznych pojemników wykonanych z materiałów i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób gwarantujący bezpieczny transport odpadów niebezpiecznych,
 7. uprzątnięcie, po dokonaniu załadunku odpadów, terenu zbiórki odpadów,
 8. Wykonawca zobowiązany jest zważyć odpady po załadunku na terenie danej gminy,
 9. transport zebranych odpadów niebezpiecznych z miejsc ich odbioru do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez Wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i umowę zawartą z Wykonawcą
 10. rozładunek przetransportowanych odpadów niebezpiecznych w miejscu ich odzysku i unieszkodliwienia,
 11. prowadzenie ilościowej (w tonach) i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213)
 12. prowadzenie aktualnej ewidencji miejsc zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz ilości wykonanych odbiorów odpadów niebezpiecznych,
 13. przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług.