2010

„Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie miasta Płocka oraz gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w systemie zbiórki objazdowej”.

Wykonawca

REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie
Oddział w Płocku
Ul. Przemysłowa 32
09-400 Płock
Tel. 24 2681060

Termin realizacji umowy

30.08.2010r – 15.12.2010r.

Zakres umowy obejmuje

 1. opracowanie i rozpropagowanie wśród mieszkańców gmin informacji nt. wdrożonego programu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych rodzajów zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz sposobów odbioru odpadów od mieszkańców,
 2. telefoniczne odbieranie informacji od mieszkańców gmin dotyczących chęci pozbycia się odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 3. opracowanie harmonogramu zbiórki odpadów zawierającego:
  1. miejsce zbiórki odpadów (miejscowość/osiedle/ulica)
  2. datę i godziny trwania zbiórki,
 4. rozpropagowanie na terenie miasta Płocka oraz gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby informacji nt. rodzajów zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz sposobu ich odbioru,
 5. dojazd przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych środków transportu do wyznaczonych punktów odbioru odpadów – wg harmonogramu terminowego zbiórki opracowanego wg pkt. 3,
 6. przeprowadzenie wstępnej segregacji zebranych odpadów wg ich rodzajów w miejscu odbioru odpadów oraz ich załadunek do oznakowanych, specjalistycznych pojemników wykonanych z materiałów i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób gwarantujący bezpieczny transport odpadów niebezpiecznych,
 7. uprzątnięcie, po dokonaniu załadunku odpadów, terenu zbiórki odpadów,
 8. Wykonawca zobowiązany jest zważyć odpady po załadunku na terenie danej gminy,
 9. transport zebranych odpadów niebezpiecznych z miejsc ich odbioru do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez Wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i umowę zawartą z Wykonawcą,
 10. rozładunek przetransportowanych odpadów niebezpiecznych w miejscu ich odzysku i unieszkodliwienia,
 11. prowadzenie ilościowej (w tonach) i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213)
 12. prowadzenie aktualnej ewidencji miejsc zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz ilości wykonanych odbiorów odpadów niebezpiecznych,
 13. przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług,
 14. świadczenie w/w usług powinno być spójne z Planami Gospodarki Odpadami oraz Regulaminami utrzymania czystości i porządku w w/w gminach.

Gmina

Data

Godzina

Miejsce zbiórki

Bielsk

18.10.2010

8:00 - 13:00

Plac przy Gminnym Ośrodku Kultury

Brudzeń Duży

06.11.2010

8:00 - 15:00

Sikórz (plac przy OSP) – godz. 8:00 – 10:00

Brudzeń Duży (plac za Urzędem Gminy) – godz. 10:30 – 12:30

Siecień (plac przy OSP) – godz. 13:00 – 15:00

Radzanowo

29.10.2010

8:00 – 14:00

Radzanowo (plac przy Urzędzie Gminy) – godz. 8:00 – 9:30

Rogozino (przy sklepie GS) – godz. 9:30 – 11:00

Stróżewko – godz. 11: - 12:30

Brochocin (Baza SKR) – godz. 12:30 – 14:00

Gmina

Data

Godzina

Miejsce zbiórki

Gąbin

22.11.2010

8:00 – 12:00

Gąbin, ul. Strażacka, przy ZGKiM

Bulkowo

15.11.2010

8:00 – 14:00

Wołowa (przy posesji sołtysa) - 8.00-8.30

Golanki Dolne (Pan Gorzelany) – 8.30- 9.00

Podleck Stary (sołtys) – 9.30-10.00

Rogowo (świetlica) – 10.30-11.00

Bulkowo (Urząd Gminy)- 11.00-11.30

Krubice Nowe (Szkoła)- 12.00-12.30

Osiek (PGR) – 12.30-13.00

Worowice (GCI-Szkoła) -13.00-13.30

Pilichowo ( PGR)- 12.30-13.00

Daniszewo (Sklep) – 13.00 -13.10

Nadułki (Szkoła) – 13.10 -13.30

Łubki Nowe (Remiza) – 13.30-13.45

Blichowo (Remiza) – 13.45- 14.00

Staroźreby

9.11.2010

8:00 - 11:00

Staroźreby – Zakład Komunalny

Więcej informacji nt zbiórki dostępne są w Urzędzie Gminy, na terenie której realizowane jest zadanie.

Pliki do pobrania