2011-2012

Wykonawca

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Ul. Przemysłaowa 31
09-400 Płock
Tel. 24 2620370

Termin realizacji umowy

01.09.2011r – 30.06.2012r

Zakres umowy obejmuje:

 1. uzupełnienie pojemników będących własnością ZGRP poprzez dostarczenie i ustawienie 250 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o pojemności nie mniejszej niż 1.5, wg asortymentów podanych w załączniku Nr 1 do Przedmiotu Zamówienia w miejsca wskazane przez Zamawiającego o kolorystyce wskazanej w Regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminie,
 2. w trakcie realizacji umowy, na bieżąco, dojazd wyspecjalizowanego i oznaczonego zgodnie z wymogami Zamawiającego środka transportu, przystosowanego do rozładowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do miejsc lokalizacji tych pojemników na terenie w/w gmin ZGRP (załącznik nr 2 do umowy), rozstawionych przez Wykonawcę i stanowiących własność ZGRP,
 3. załadowanie zawartości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu lokalizacji tych pojemników na terenie w/w gmin ZGRP na wyspecjalizowany środek transportu,
 4. załadowanie nadmiaru odpadów nagromadzonych obok pojemnika przez pracowników Wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny,
 5. zadbanie własnym kosztem i staraniem o to aby teren, na którym ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych był należycie posprzątany po załadunku zawartości pojemników (co najmniej w promieniu 2 metrów od miejsca ustawienia wymienionych), a pojemniki zostały nie uszkodzone i ustawione w tym samym miejscu,
 6. transport zawartości pojemników zlokalizowanych na terenie w/w gmin ZGRP do instalacji lub przekazanie ich organizacji odzysku,
 7. dokonanie we współpracy z przedstawicielami instalacji lub organizacji odzysku, rozliczenia ilościowego (ze wskazaniem rodzaju odpadów) przewiezionych z zawartości pojemników i kontenerów oraz spisanie z powyższego stosownej dokumentacji protokolarnej z wyszczególnieniem ilości i miejsca pochodzenia odpadów,
 8. zadbanie o dokumentowanie przez instalację lub organizację odzysku przekazania masy lub ilości danego rodzaju odpadów odrębnie do odzysku i odrębnie do recyklingu oraz przedkładanie w/w dokumentacji Zamawiającemu,
 9. prowadzenie stałej ewidencji miejsc oraz ilości załadunków odpadów opakowaniowych z pojemników z programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 10. prowadzenie korekt lokalizacji wyżej wymienionych pojemników wg dyspozycji Zamawiającego a po każdorazowej zmianie lokalizacji pojemników przedkładanie Zamawiającemu aktualnego wykazu,
 11. nieodpłatne rozstawianie (rozmieszczanie) na terenie gmin członków ZGRP pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących własnością ZGRP czasowo wycofanych lub nowo zakupionych przez Zamawiającego,
 12. nieodpłatne magazynowanie na terenie bazy Wykonawcy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących własnością ZGRP czasowo wycofanych lub nowo zakupionych przez Zamawiającego,
 13. prowadzenie bieżących napraw pojemników, mających na celu przywrócenie ich do pełnej użyteczności, w tym malowanie pojemników, w których podpalono zgromadzone surowce oraz natychmiastowe zastępowanie spalonych lub zdewastowanych pojemników pojemnikami w dobrym stanie z zasobów własnych.
 14. prowadzenie bieżących napraw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przypadku ich uszkodzenia oraz remontów z malowaniem pojemników w przypadku ich dewastacji lub zużycia,
 15. prowadzenie dokumentacji napraw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /dotyczy pkt 14,15/ i przedkładanie jej Zamawiającemu,
 16. przeprowadzanie raz na kwartał mycia, a w przypadku podwyższonych temperatur, dezynfekcji wszystkich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 17. dbanie o stałą kontrolę zapełniania się pojemników wysegregowanymi odpadami w taki sposób aby nie dochodziło do przepełnienia tych pojemników, w tym poprzez stały monitoring zawartości pojemników w celu uniknięcia sytuacji przepełnienia się pojemników.
 18. bieżące reagowanie na stany przepełnienia pojemników, które winny w tej sytuacji być opróżnione w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili stwierdzenia takiego przepełnienia przez Wykonawcę lub zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Przy czym na terenie ZGRP poza miastem Płock, monitoring odbywać się będzie poprzez stały kontakt telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi w danej gminie za prowadzenie systemu segregacji odpadów komunalnych (załącznik Nr 3 do Przedmiotu Zamówienia) i reagowanie na ich wskazówki co do zapełniania się pojemników.
 19. oznakowanie obsługiwanych punktów gromadzenia odpadów poprzez umieszczenie na pojemnikach informacji o przeznaczeniu i sposobie użytkowania pojemnika oraz nazwę (logo) posiadacza pojemników,
 20. wymiana w/w oznaczeń w przypadku ich uszkodzenia, odklejenia lub zerwania,
 21. prowadzenie ewidencji przekazanych odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji oraz składanie miesięcznych sprawozdań zawierających ilości i karty ewidencji odpadów (DZ. U. Nr 30 - Rozp. MŚ Nr 213 z dn. 14.02.2006, zał. Nr 4),
 22. świadczenie w/w usług powinno być spójne z Planami gospodarki odpadami oraz Regulaminami utrzymania czystości i porządku dla w/w gmin.
2011

Wykonawca

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 31
09-400 Płock
Tel. 24 2620370

Termin realizacji umowy

25.01.2011r – 31.08.2011r

Zakres umowy obejmuje:

 1. uzupełnienie pojemników będących własnością ZGRP poprzez dostarczenie i ustawienie 250 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o pojemności nie mniejszej niż 1.5, wg asortymentów podanych w załączniku Nr 1 do Przedmiotu Zamówienia w miejsca wskazane przez Zamawiającego o kolorystyce wskazanej w Regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminie,
 2. w trakcie realizacji umowy, na bieżąco, dojazd wyspecjalizowanego i oznaczonego zgodnie z wymogami Zamawiającego środka transportu, przystosowanego do rozładowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do miejsc lokalizacji tych pojemników na terenie w/w gmin ZGRP (załącznik nr 2 do umowy), rozstawionych przez Wykonawcę i stanowiących własność ZGRP,
 3. załadowanie zawartości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu lokalizacji tych pojemników na terenie w/w gmin ZGRP na wyspecjalizowany środek transportu,
 4. załadowanie nadmiaru odpadów nagromadzonych obok pojemnika przez pracowników Wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny,
 5. zadbanie własnym kosztem i staraniem o to aby teren, na którym ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych był należycie posprzątany po załadunku zawartości pojemników (co najmniej w promieniu 2 metrów od miejsca ustawienia wymienionych), a pojemniki zostały nie uszkodzone i ustawione w tym samym miejscu,
 6. transport zawartości pojemników zlokalizowanych na terenie w/w gmin ZGRP do instalacji lub przekazanie ich organizacji odzysku,
 7. dokonanie we współpracy z przedstawicielami instalacji lub organizacji odzysku, rozliczenia ilościowego (ze wskazaniem rodzaju odpadów) przewiezionych z zawartości pojemników i kontenerów oraz spisanie z powyższego stosownej dokumentacji protokolarnej z wyszczególnieniem ilości i miejsca pochodzenia odpadów,
 8. zadbanie o dokumentowanie przez instalację lub organizację odzysku przekazania masy lub ilości danego rodzaju odpadów odrębnie do odzysku i odrębnie do recyklingu oraz przedkładanie w/w dokumentacji Zamawiającemu,
 9. prowadzenie stałej ewidencji miejsc oraz ilości załadunków odpadów opakowaniowych z pojemników z programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 10. prowadzenie korekt lokalizacji wyżej wymienionych pojemników wg dyspozycji Zamawiającego a po każdorazowej zmianie lokalizacji pojemników przedkładanie Zamawiającemu aktualnego wykazu,
 11. nieodpłatne rozstawianie (rozmieszczanie) na terenie gmin członków ZGRP pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących własnością ZGRP czasowo wycofanych lub nowo zakupionych przez Zamawiającego,
 12. nieodpłatne magazynowanie na terenie bazy Wykonawcy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących własnością ZGRP czasowo wycofanych lub nowo zakupionych przez Zamawiającego,
 13. prowadzenie bieżących napraw pojemników, mających na celu przywrócenie ich do pełnej użyteczności, w tym malowanie pojemników, w których podpalono zgromadzone surowce oraz natychmiastowe zastępowanie spalonych lub zdewastowanych pojemników pojemnikami w dobrym stanie z zasobów własnych.
 14. prowadzenie bieżących napraw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przypadku ich uszkodzenia oraz remontów z malowaniem pojemników w przypadku ich dewastacji lub zużycia,
 15. prowadzenie dokumentacji napraw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /dotyczy pkt 14,15/ i przedkładanie jej Zamawiającemu,
 16. przeprowadzanie raz na kwartał mycia, a w przypadku podwyższonych temperatur, dezynfekcji wszystkich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 17. dbanie o stałą kontrolę zapełniania się pojemników wysegregowanymi odpadami w taki sposób aby nie dochodziło do przepełnienia tych pojemników, w tym poprzez stały monitoring zawartości pojemników w celu uniknięcia sytuacji przepełnienia się pojemników.
 18. bieżące reagowanie na stany przepełnienia pojemników, które winny w tej sytuacji być opróżnione w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili stwierdzenia takiego przepełnienia przez Wykonawcę lub zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Przy czym na terenie ZGRP poza miastem Płock, monitoring odbywać się będzie poprzez stały kontakt telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi w danej gminie za prowadzenie systemu segregacji odpadów komunalnych (załącznik Nr 3 do Przedmiotu Zamówienia) i reagowanie na ich wskazówki co do zapełniania się pojemników.
 19. oznakowanie obsługiwanych punktów gromadzenia odpadów poprzez umieszczenie na pojemnikach informacji o przeznaczeniu i sposobie użytkowania pojemnika oraz nazwę (logo) posiadacza pojemników,
 20. wymiana w/w oznaczeń w przypadku ich uszkodzenia, odklejenia lub zerwania,
 21. prowadzenie ewidencji przekazanych odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji oraz składanie miesięcznych sprawozdań zawierających ilości i karty ewidencji odpadów (DZ. U. Nr 30 - Rozp. MŚ Nr 213 z dn. 14.02.2006, zał. Nr 4),
 22. świadczenie w/w usług powinno być spójne z Planami gospodarki odpadami oraz Regulaminami utrzymania czystości i porządku dla w/w gmin.