2007—2008

Wykonawca

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Ul. Przemysłaowa 31
09-400 Płock
Tel. 24 2620370

Termin realizacji umowy

03.01.2007r – 31.12.2008r

Zakres umowy obejmuje

 1. Dostarczenie i ustawienie łącznie 380 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o pojemności nie mniejszej niż 1.5, wg asortymentów, w miejsca wskazane przez Zamawiającego o kolorystyce wskazanej w Regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminie,
 2. w trakcie realizacji umowy, na bieżąco, dojazd wyspecjalizowanego i oznaczonego zgodnie z wymogami Zamawiającego środka transportu, przystosowanego do rozładowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kontenerów do miejsc lokalizacji tych pojemników na terenie w/w gmin ZGRP, rozstawionych przez Wykonawcę i stanowiących własność ZGRP,
 3. załadowanie zawartości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kontenerów w miejscu lokalizacji tych pojemników na terenie w/w gmin ZGRP na wyspecjalizowany środek transportu,
 4. załadowanie nadmiaru odpadów nagromadzonych obok pojemnika i kontenera przez pracowników Wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny,
 5. zadbanie własnym kosztem i staraniem o to aby teren, na którym ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kontenerów był należycie posprzątany po załadunku zawartości pojemników (co najmniej w promieniu 2 metrów od miejsca ustawienia wymienionych), a pojemniki zostały nie uszkodzone i ustawione w tym samym miejscu,
 6. transport zawartości pojemników i kontenerów zlokalizowanych na terenie w/w gmin ZGRP do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka,
 7. dokonanie we współpracy z przedstawicielami ZUOK w Kobiernikach k/Płocka, rozliczenia ilościowego (ze wskazaniem rodzaju odpadów) przewiezionych z zawartości pojemników i kontenerów oraz spisanie z powyższego stosownej dokumentacji protokolarnej z wyszczególnieniem ilości i miejsca pochodzenia odpadów,
 8. zadbanie o dokumentowanie przez ZUOK w Kobiernikach k/Płocka przekazania masy lub ilości danego rodzaju odpadów odrębnie do odzysku i odrębnie do recyklingu oraz przedkładanie w/w dokumentacji Zamawiającemu,
 9. rozładunek zawartości pojemników i kontenerów w miejscu wskazanym przez przedstawiciela ZUOK w Kobiernikach k/Płocka,
 10. prowadzenie stałej ewidencji miejsc oraz ilości załadunków odpadów opakowaniowych z pojemników i kontenerów z programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 11. prowadzenie korekt lokalizacji wyżej wymienionych pojemników i kontenerów wg dyspozycji Zamawiającego a po każdorazowej zmianie lokalizacji pojemników i kontenerów przedkładanie Zamawiającemu aktualnego wykazu,
 12. nieodpłatne rozstawianie (rozmieszczanie) na terenie gmin członków ZGRP pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kontenerów będących własnością ZGRP czasowo wycofanych lub nowo zakupionych przez Zamawiającego,
 13. nieodpłatne magazynowanie na terenie bazy Wykonawcy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kontenerów będących własnością ZGRP czasowo wycofanych lub nowo zakupionych przez Zamawiającego,
 14. prowadzenie bieżących napraw pojemników i kontenerów, mających na celu przywrócenie ich do pełnej użyteczności, w tym malowanie pojemników, w których podpalono zgromadzone surowce,
 15. prowadzenie bieżących napraw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kontenerów w przypadku ich uszkodzenia,
 16. prowadzenie dokumentacji napraw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kontenerów /dotyczy pkt 14,15/ i przedkładanie jej Zamawiającemu,
 17. przeprowadzanie raz na kwartał mycia, a w przypadku podwyższonych temperatur, dezynfekcji wszystkich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 18. dbanie o stałą kontrolę zapełniania się pojemników i kontenerów wysegregowanymi odpadami w taki sposób aby nie dochodziło do przepełnienia tych pojemników i kontenerów, w tym poprzez stały monitoring zawartości pojemników i kontenerów w celu uniknięcia sytuacji przepełnienia się pojemników i kontenerów. Bieżące reagowanie na stany przepełnienia pojemników i kontenerów, które winny w tej sytuacji być opróżnione w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili stwierdzenia takiego przepełnienia przez Wykonawcę lub zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
 19. oznakowanie obsługiwanych punktów gromadzenia odpadów poprzez umieszczenie na pojemnikach i kontenerach informacji o przeznaczeniu i sposobie użytkowania pojemnika/kontenera oraz nazwę (logo) posiadacza pojemników/kontenerów,
 20. wymiana w/w oznaczeń w przypadku ich uszkodzenia, odklejenia lub zerwania,
 21. Prowadzenie ewidencji przekazanych odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji oraz składanie miesięcznych sprawozdań zawierających ilości i karty ewidencji odpadów (DZ. U. Nr 30 - Rozp. MŚ Nr 213 z dn. 14.02.2006, zał. Nr 4),
 22. świadczenie w/w usług powinno być spójne z Planami gospodarki odpadami oraz Regulaminami utrzymania czystości i porządku dla w/w gmin.

Ilość odpadów opakowaniowych zebranych przez Gminy Związku Gmin Regionu Płockiego i przekazanych do odzysku i recyklingu w 2008 roku

GMINA

PLASTIK [Mg]

MAKULATURA [Mg]

SZKŁO [Mg]

METALE [Mg]

Ilość odpadów

Ilość odpadów

Ilość odpadów

Ilość odpadów

Bielsk

0,88

0,24

2,41

Brudzeń Duży

7,86

0,80

14,18

Bulkowo

0,79

0,88

2,32

Czerwińsk n/Wisłą

9,52

0,00

15,45

Gąbin

32,52

2,56

47,17

Mała Wieś

15,70

4,36

20,50

Nowy Duninów

3,63

3,10

3,65

Płock

541,54

432,99

389,17

0,15

Radzanowo

33,99

1,23

48,22

Słupno

35,82

1,72

24,61

Stara Biała

39,43

4,50

42,71

Staroźreby

17,83

0,97

24,90

Wyszogród

24,88

0,28

31,53

RAZEM

764,39

453,63

666,82

0,15