2009-2010

Termin realizacji umowy

31.07.2009r – 31.12.2010r

Wykonawca

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Ul. Przemysłaowa 31
09-400 Płock
Tel. 24 2620370

Termin realizacji umowy

 1. uzupełnienie pojemników będących własnością ZGRP poprzez dostarczenie i ustawienie 250 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o pojemności nie mniejszej niż 1.5, w miejsca wskazane przez Zamawiającego o kolorystyce wskazanej w Regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminie,
 2. w trakcie realizacji umowy, na bieżąco, dojazd wyspecjalizowanego i oznaczonego zgodnie z wymogami Zamawiającego środka transportu, przystosowanego do rozładowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do miejsc lokalizacji tych pojemników na terenie w/w gmin ZGRP, rozstawionych przez Wykonawcę i stanowiących własność ZGRP,
 3. załadowanie zawartości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu lokalizacji tych pojemników na terenie w/w gmin ZGRP na wyspecjalizowany środek transportu,
 4. załadowanie nadmiaru odpadów nagromadzonych obok pojemnika przez pracowników Wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny,
 5. zadbanie własnym kosztem i staraniem o to aby teren, na którym ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych był należycie posprzątany po załadunku zawartości pojemników (co najmniej w promieniu 2 metrów od miejsca ustawienia wymienionych), a pojemniki zostały nie uszkodzone i ustawione w tym samym miejscu,
 6. transport zawartości pojemników zlokalizowanych na terenie w/w gmin ZGRP do instalacji lub przekazanie ich organizacji odzysku,
 7. dokonanie we współpracy z przedstawicielami instalacji lub organizacji odzysku, rozliczenia ilościowego (ze wskazaniem rodzaju odpadów) przewiezionych z zawartości pojemników i kontenerów oraz spisanie z powyższego stosownej dokumentacji protokolarnej z wyszczególnieniem ilości i miejsca pochodzenia odpadów,
 8. zadbanie o dokumentowanie przez instalację lub organizację odzysku przekazania masy lub ilości danego rodzaju odpadów odrębnie do odzysku i odrębnie do recyklingu oraz przedkładanie w/w dokumentacji Zamawiającemu,
 9. prowadzenie stałej ewidencji miejsc oraz ilości załadunków odpadów opakowaniowych z pojemników z programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 10. prowadzenie korekt lokalizacji wyżej wymienionych pojemników wg dyspozycji Zamawiającego a po każdorazowej zmianie lokalizacji pojemników przedkładanie Zamawiającemu aktualnego wykazu,
 11. nieodpłatne rozstawianie (rozmieszczanie) na terenie gmin członków ZGRP pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących własnością ZGRP czasowo wycofanych lub nowo zakupionych przez Zamawiającego,
 12. nieodpłatne magazynowanie na terenie bazy Wykonawcy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących własnością ZGRP czasowo wycofanych lub nowo zakupionych przez Zamawiającego,
 13. prowadzenie bieżących napraw pojemników, mających na celu przywrócenie ich do pełnej użyteczności, w tym malowanie pojemników, w których podpalono zgromadzone surowce oraz natychmiastowe zastępowanie spalonych lub zdewastowanych pojemników pojemnikami w dobrym stanie z zasobów własnych.
 14. prowadzenie bieżących napraw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przypadku ich uszkodzenia oraz remontów z malowaniem pojemników w przypadku ich dewastacji lub zużycia,
 15. prowadzenie dokumentacji napraw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /dotyczy pkt 14,15/ i przedkładanie jej Zamawiającemu,
 16. przeprowadzanie raz na kwartał mycia, a w przypadku podwyższonych temperatur, dezynfekcji wszystkich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 17. dbanie o stałą kontrolę zapełniania się pojemników wysegregowanymi odpadami w taki sposób aby nie dochodziło do przepełnienia tych pojemników, w tym poprzez stały monitoring zawartości pojemników w celu uniknięcia sytuacji przepełnienia się pojemników.
 18. bieżące reagowanie na stany przepełnienia pojemników, które winny w tej sytuacji być opróżnione w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili stwierdzenia takiego przepełnienia przez Wykonawcę lub zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
 19. oznakowanie obsługiwanych punktów gromadzenia odpadów poprzez umieszczenie na pojemnikach informacji o przeznaczeniu i sposobie użytkowania pojemnika oraz nazwę (logo) posiadacza pojemników,
 20. wymiana w/w oznaczeń w przypadku ich uszkodzenia, odklejenia lub zerwania,
 21. prowadzenie ewidencji przekazanych odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji oraz składanie miesięcznych sprawozdań zawierających ilości i karty ewidencji odpadów (DZ. U. Nr 30 - Rozp. MŚ Nr 213 z dn. 14.02.2006, zał. Nr 4),
 22. świadczenie w/w usług powinno być spójne z Planami gospodarki odpadami oraz Regulaminami utrzymania czystości i porządku dla gmin.

Ilość odpadów opakowaniowych zebranych przez Gminy Związku Gmin Regionu Płockiego i przekazanych do odzysku i recyklingu w 2009 roku

GMINA

PLASTIK [Mg]

MAKULATURA [Mg]

SZKŁO [Mg]

METALE [Mg]

Ilość odpadów

Ilość odpadów

Ilość odpadów

Ilość odpadów

Bielsk

0,95

0,18

1,33

Brudzeń Duży

8,47

1,94

19,37

Bulkowo

1,71

0,9

3,12

Czerwińsk n/Wisłą

10,05

0

7,59

Gąbin

25,1

1,82

36,13

Mała Wieś

19,87

6,6

19,71

Nowy Duninów

3,18

3,01

2,65

Płock

624,43

563,28

412,32

0,1

Radzanowo

52,52

4,14

45,25

Słupno

48,02

4,438

19,65

Stara Biała

46,94

9,692

46,8

Staroźreby

23,785

1,29

21,83

Wyszogród

32,92

2,3

32,8

RAZEM

897,945

599,59

668,55

0,1

2009

Wykonawca

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 31
09-400 Płock
Tel. 24 2620370

Termin realizacji umowy

01.01.2009r – 30.07.2009r

Zakres umowy obejmuje:

 1. uzupełnienie pojemników będących własnością ZGRP poprzez dostarczenie i ustawienie 380 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o pojemności nie mniejszej niż 1.5, w miejsca wskazane przez Zamawiającego o kolorystyce wskazanej w Regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminie,
 2. w trakcie realizacji niniejszej umowy, na bieżąco, dojazd wyspecjalizowanego i oznaczonego zgodnie z wymogami Zamawiającego środka transportu, przystosowanego do rozładowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do miejsc lokalizacji tych pojemników na terenie gmin, rozstawionych przez Wykonawcę i stanowiących własność ZGRP,
 3. załadowanie zawartości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu lokalizacji tych pojemników na terenie gmin ZGRP na wyspecjalizowany środek transportu,
 4. załadowanie nadmiaru odpadów nagromadzonych obok pojemnika przez pracowników Wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny,
 5. zadbanie własnym kosztem i staraniem o to aby teren, na którym ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych był należycie posprzątany po załadunku zawartości pojemników (co najmniej w promieniu 2 metrów od miejsca ustawienia wymienionych), a pojemniki zostały nie uszkodzone i ustawione w tym samym miejscu,
 6. transport zawartości pojemników zlokalizowanych na terenie gmin ZGRP do instalacji utylizacji lub przekazanie ich organizacji odzysku,
 7. dokonanie we współpracy z przedstawicielami instalacji lub organizacji odzysku, rozliczenia ilościowego (ze wskazaniem rodzaju odpadów) przewiezionych z zawartości pojemników i kontenerów oraz spisanie z powyższego stosownej dokumentacji protokolarnej z wyszczególnieniem ilości i miejsca pochodzenia odpadów,
 8. zadbanie o dokumentowanie przez instalację lub organizację odzysku przekazania masy lub ilości danego rodzaju odpadów odrębnie do odzysku i odrębnie do recyklingu oraz przedkładanie w/w dokumentacji Zamawiającemu,
 9. prowadzenie stałej ewidencji miejsc oraz ilości załadunków odpadów opakowaniowych z pojemników z programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 10. prowadzenie korekt lokalizacji wyżej wymienionych pojemników wg dyspozycji Zamawiającego, a po każdorazowej zmianie lokalizacji pojemników przedkładanie Zamawiającemu aktualnego wykazu,
 11. nieodpłatne rozstawianie (rozmieszczanie) na terenie gmin ZGRP pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących własnością ZGRP czasowo wycofanych lub nowo zakupionych przez Zamawiającego,
 12. nieodpłatne magazynowanie na terenie bazy Wykonawcy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będących własnością ZGRP czasowo wycofanych lub nowo zakupionych przez Zamawiającego,
 13. prowadzenie bieżących napraw pojemników, mających na celu przywrócenie ich do pełnej użyteczności, w tym malowanie pojemników, w których podpalono zgromadzone surowce oraz natychmiastowe zastępowanie spalonych lub zdewastowanych pojemników pojemnikami w dobrym stanie z zasobów własnych.
 14. prowadzenie bieżących napraw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przypadku ich uszkodzenia oraz remontów z malowaniem pojemników w przypadku ich dewastacji lub zużycia,
 15. prowadzenie dokumentacji napraw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przedkładanie jej Zamawiającemu,
 16. przeprowadzanie raz na kwartał mycia, a w przypadku podwyższonych temperatur, dezynfekcji wszystkich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 17. dbanie o stałą kontrolę zapełniania się pojemników wysegregowanymi odpadami w taki sposób aby nie dochodziło do przepełnienia tych pojemników, w tym poprzez stały monitoring zawartości pojemników w celu uniknięcia sytuacji przepełnienia się pojemników.
 18. bieżące reagowanie na stany przepełnienia pojemników, które winny w tej sytuacji być opróżnione w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili stwierdzenia takiego przepełnienia przez Wykonawcę lub zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
 19. oznakowanie obsługiwanych punktów gromadzenia odpadów poprzez umieszczenie na pojemnikach informacji o przeznaczeniu i sposobie użytkowania pojemnika oraz nazwę (logo) posiadacza pojemników,
 20. wymiana w/w oznaczeń w przypadku ich uszkodzenia, odklejenia lub zerwania,
 21. prowadzenie ewidencji przekazanych odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji oraz składanie miesięcznych sprawozdań zawierających ilości i karty ewidencji odpadów (DZ. U. Nr 30 – Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Nr 213 z dn. 14.02.2006, zał. Nr 4),
 22. świadczenie usług spójnie z Planami Gospodarki Odpadami oraz Regulaminami utrzymania czystości i porządku w Gminach ZGRP.