2007-2010

„41 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej w ciągu jednego miesiąca”.

Wykonawca

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Przemysława 31
09-400 Płock

Termin realizacji umowy

01.09.2007r – 31.12.2010r

Zakres umowy obejmuje

 1. odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu gmin: Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Stara Biała na zasadach zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia pracownika gminy;
 2. zapewnienie opieki nad zwierzętami w schronisku obejmujące:
  • zabezpieczenie miejsc w schronisku dla odłowionych zwierząt stosownie do pory roku, wyżywienie, opiekę weterynaryjną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
  • prowadzenie ewidencji i dokumentacji zwierząt oddzielnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem zamówienia w tym nadanie numerów identyfikacyjnych zwierzętom oraz każdorazowo informowanie o zdarzeniach: adopcja, upadek, eutanazja zwierzęcia;
  • prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem identyfikacyjnym dla potrzeb działań adopcyjnych prowadzonych w gminach;
  • prowadzenie i przedkładanie zamawiającemu comiesięcznej pisemnej sprawozdawczości związanej z przedmiotem zamówienia uwzględniającej każdorazowo informacje oddzielnie dla każdej z gmin objętej przedmiotem zamówienia dla celów rozliczeniowych;
  • każdorazowo po okresie 12 miesięcy od momentu przyjęcia zwierzęcia do schroniska. Wykonawca przejmuje zwierzęta na utrzymanie i opiekę z własnych środków. Każda gmina rozpoczyna pierwszy miesiąc z nowego dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego z tzw. „otwartym kontem” miejsc.