Związek Gmin Regionu Płockiego we współpracy z Gminą Brudzeń Duży otrzymał dofinasowanie w formie dotacji na wykonanie zadania pn. „Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

w Gminie Brudzeń Duży” w kwocie 11 800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100) z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zakres zadania obejmuje:

 1. zorganizowanie spotkania na temat problematyki związanej z gospodarowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla 250 uczestników (mieszkańcy Gminy Brudzeń Duży, dzieci i młodzieży, urzędnicy, przedsiębiorcy);
 2. promocję działań w prasie lokalnej i w Internecie;
 3. opracowanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców Gminy Brudzeń Duży, dzieci i młodzieży, urzędników oraz przedsiębiorców materiałów edukacyjnych i informacyjnych (2000 szt. ulotek, 100 plakatów informacyjnych).

Kwota dotacji:

 • wyniesie ponad 79% całkowitego kosztów zrealizowanego zadania,
 • w całości została przeznaczona na realizację zadań w zakresie objętym dotacją,

Związek Gmin Regionu Płockiego wraz z Wójtem Gminy Brudzeń Duży, w ramach prowadzonej Kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. ”Kierunek Azbest” ma za zadanie zapoznać mieszkańców Regionu Płockiego z problematyką prawidłowego gospodarowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. W ramach działań przewidziano opracowanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców Gminy Brudzeń Duży w tym dzieci i młodzieży, urzędników i przedsiębiorców materiałów edukacyjnych i informacyjnych (ulotek, plakatów) na temat zasad i obowiązków postępowania z wyrobami azbestowymi.

Spotkania zostały zaplanowane w terminie 16 -17.09.2021r.

Zostaną zorganizowane cykle spotkań i konferencji dla różnych grup odbiorców:

 • Urzędników  w dniu  16.09.2021 (czwartek) godzina 12:00 w trybie on-line,
 • Dzieci i młodzieży  w dniu 17.09.2021 r. (piątek)
 • Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym godz. 09:00
 • Szkoła Podstawowa w Sikorzu godz. 10:30
 • Szkoła Podstawowa w Siecieniu godz. 12:00
 • Mieszkańców w dniu  17.09.2021 r. godz. 17:00 w Świetlicy Strażackiej w Siecieniu.

Celem kampanii jest:

 • zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie szkodliwości azbestu i jego negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko,
 • przekazanie wiedzy na temat postepowania z wyrobami zawierającymi azbest w zakresie prawidłowego użytkowania i unieszkodliwiania
 • przekazanie wiedzy na temat obowiązków właścicieli nieruchomości na których znajdują się wyroby azbestowe w zakresie ich ewidencjonowania, kontroli i przekazywania informacji o tych wyrobach do organów administracji publicznej
 • przekazanie wiedzy na temat obowiązków JST w zakresie ewidencjonowania, monitorowania i koordynowania Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu z wykorzystaniem narzędzi tj. Baza Azbestowa
 • przekazanie wiedzy na temat możliwego wsparcia finansowego dla jednostek samorządowych, osób fizycznych i osób prawnych w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Więcej szczegółów znajdziecie wkrótce na naszej stronie oraz na stronie Gminy Brudzeń Duży http://brudzen.pl

JUŻ DZIŚ 01.09.2021 ROKU !!!

Związek Gmin Regionu Płockiego i Wójt Gminy Brudzeń Duży
mają zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencję on-line
„Azbest okiem samorządowca – obowiązki, sprawozdawczość, ewidencja oraz wsparcie finansowe”

Konferencja odbędzie się w trybie on-line
16.09.2021 (czwartek)
godz. 12:00

Do udziału w konferencji zapraszamy urzędników związanych z tematyką gospodarowania odpadami, a w szczególności tematyką związaną z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w zakresie merytorycznym, formalnym oraz finansowym.

W Programie konferencji:

 • Regulacje prawne w gospodarowaniu wyrobami zawierającymi azbest
 • Krajowy Program Oczyszczania z Azbestu 2009-2032 – cele i kierunki działań
 • Programy usuwania azbestu i inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest
 • Obowiązki gmin – sprawozdawczość, ewidencja, Baza Azbestowa
 • Obowiązki właściciela nieruchomości – kontrola, inwentaryzacja, sprawozdawczość, kary
 • Dofinansowanie na usuwanie azbestu – programy, fundusze, warunki
 • Zamówienia publiczne – demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

Szczegółowy program ramowy konferencji dostępny na stronie:
http://www.brudzen.pl w zakładce ODPADY 
http://www.zgrp.pl w zakładce PROGRAMY/AZBEST.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/vvtZE35oB1BH757u9 (skopiuj i wklej w pasek adresu swojej przeglądarki).

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 10.09.2021.
Uwaga: liczba miejsc ograniczona.

Do osób, które wyrażą chęć uczestnictwa wyślemy link do spotkania zdalnego wraz z materiałami szkoleniowymi.

Kampania współfinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach Konkursu AZBEST 2021

Informacje źródłowe na temat  „ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znajdują się na stronie
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1

Projekt "Kierunek azbest" - Płock FM

 

 

 

 

 

 

 

„AZBEST OKIEM SAMORZADOWCA – OBOWIAZKI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, EWIDENCJA ORAZ WSPARCIE FINASOWE”

Związek Gmin Regionu Płockiego oraz Wójt Gminy Brudzeń Duży bardzo serdecznie dziękują za zainteresowanie i liczny udział w konferencji pn. „Azbest okiem samorządowca – obowiązki, sprawozdawczość, ewidencja oraz wsparcie finansowe”, która odbyła się 16 września br. w formie zdalnej. Uczestniczyli
w niej pracownicy Urzędów Miast i Gmin z powiatu płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, kutnowskiego oraz sochaczewskiego. Wydarzenie odbyło się w ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Kierunek Azbest” współfinasowanej z wkładu własnego organizatora oraz pozyskanych środków – dotacji z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na zrealizowanie zadania pn.: „Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Jesteśmy pewni, że konferencja dostarczyła Państwu wielu przydatnych informacji w zakresie merytorycznym, formalnym i finansowym oraz była okazją do nawiązania nowych kontaktów. Liczymy, że wymiana pomysłów, doświadczeń i poglądów znajdzie odzwierciedlenie w działaniu w obszarze gospodarowania odpadami, a w szczególności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.  

Dziękujemy za wyrazy sympatii i Państwa życzliwość w trakcie konferencji. To, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i radością.

Materiały z konferencji znajdują się poniżej…

 Szkoła Podstawoweaz Sikorza

Szkoła podstawowa w Siecieniu

„Kierunek Azbest – usuwamy, świat zmieniamy ”  
W dniu 17 września w świetlicy OSP w Siecieniu w Gminie Brudzeń Duży odbyła się konferencje pn. „Kierunek Azbest – usuwamy, świat zmieniamy ”  Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Kierunek Azbest” współfinasowanej z wkładu własnego organizatora oraz pozyskanych środków –dotacji z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na zrealizowanie zadania pn.: „Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami poprowadzili:
Specjalista Ochrony Środowiska  i GIS – Pan Mariusz Orzechowski reprezentujący firmę „EKODIALOG Maciej Mikulski” z siedzibą w Warszawie oraz Pana Sebastiana Kołodzieja reprezentanta firmy EURO- GAZ z siedzibą w Zgórsku.

Poruszona została problematyka dotycząca procesów związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych pod względem technicznym, formalnym i finansowym. 

W imieniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Pana Andrzeja Pawła Dwojnycha Wójta Gminy Brudzeń Duży serdecznie dziękujemy  uczestnikom za udział w konferencji.

 

BROSZURA INFORMACYJNA O AZBEŚCIE !!!
 – zbiór najważniejszych zagadnień, jakie były poruszone podczas całej kampanii.