2010

„Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka”.

Wykonawca

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19
87-732 Lubanie
Tel. 54 2513359

Termin realizacji umowy

01.06.2010r – 15.12.2010r.

Zakres umowy obejmuje

  1. Demontaż pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka,
  2. załadunek na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,
  3. transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i umowę zawartą z Wykonawcą,
  4. zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,
  5. prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213)
  6. przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług.
WFOŚiGW w Warszawie

„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

„Kompleksową usługę w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka dofinansowano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Płocku”.