Związek Gmin Regionu Płockiego we współpracy z Gminami: Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno oraz Stara Biała otrzymał dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w  kwocie 151 095,00 zł. (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedsięwzięcie polegające na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeprowadzono na terenie pięciu gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego tj.

 • Część I - Gmina Słupno,
 • Część II - Gminy Stara Biała,
 • Część III – Gmina  Łąck,
 • Część IV - Gminy Pacyna,
 • Część V - Gminy Gostynin.

Kwota dotacji:

 • nie przekroczyła 100,00 % kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego przedsięwzięcia,
 • nie została przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem 01.06.2019 r.,
 • w całości została przeznaczona na realizację zadań bieżących w zakresie objętym dotacją (nie inwestycyjnych),
 • kwota dotacji nie przekroczyła iloczynu 500 zł (pięćset złotych)  i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia

Odpady pochodzące z działalności rolniczej podmiotów uczestniczących
w przedsięwzięciu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”
zostały dostarczone przez właścicieli- Rolników na wyznaczone przez Gminę miejsce zbiórki  i zważone i odebrane przez Wykonawcę.

Rolnicy zobowiązani byli do przywiezienia odpadów i ich przekazania według następujących kryteriów:

1. właściwego posortowania odpadów na niżej wymienione grupy:

 • folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą  też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag),
 • folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem),
 • Big – Bag, (tylko Big-Bag),
 • siatki i sznurki.

2. prawidłowego przygotowania odpadów polegającego na:

 • NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bag innych odpadów takich jak opony, sianokiszonka, śmieci itp.,
 • usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi. Dopuszczalne były śladowe ilości zabrudzeń ziemi. Duże ilości ziemi  w odpadach folii wpływały negatywnie na wagę i w konsekwencji mogły zmniejszyć rzeczywistą masę odpadów rolniczych, które powinny zostać odebrane w ramach przedsięwzięcia.

Załadunek odpadów odbywał się zgodnie z rodzajem przekazanego przez Rolnika odpadu do odpowiednio przygotowanego kontenera.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustalony został z Wykonawcą TRANS-PLAST Jacek Borkowski harmonogram odbioru odpadów w terminie od 21 do 30 września 2020 roku z nieprofesjonalnego punktu, z którego prowadzony był odbiór odpadów tj.:

 

 1. Część I - Gmina Słupno

– miejsce zbiórki/ odbioru odpadów w miejscowości Wykowo 57, 09-472 Słupno;

– odebrano odpady i poddano recyklingowi:

o kodzie 02 01 04 w ilości 27,6100 Mg (folia, opakowania po nawozach),

o kodzie 15 01 02 w ilości 13,4400 Mg (siatka, sznurek, opakowania typu Big Bag)

2. Część II - Gmina Stara Biała

– miejsce zbiórki/odbioru odpadów w miejscowości Ogorzelice dz. ew. nr 2/10 przy ul. Bielskiej, 09-411 Stara Biała;

– odebrano odpady i poddano recyklingowi:

o kodzie 02 01 04 w ilości 34,9860 Mg (folia, opakowania po nawozach),

o kodzie 15 01 02 w ilości 26,3220 Mg (siatka, sznurek, opakowania typu Big Bag)

3. Część III - Gmina Łąck

– miejsce zbiórki/ odbioru odpadów w miejscowości Łąck ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck;

– odebrano odpady i poddano recyklingowi:

o kodzie 02 01 04 w ilości 2,5100 Mg (folia, opakowania po nawozach),

o kodzie 15 01 02 w ilości 0,315 Mg (siatka, sznurek, opakowania typu Big Bag)

4. Część IV - Gmina Pacyna

– miejsce zbiórki /odbioru odpadów w miejscowości Słomków 86, 09-541 Pacyna;

– odebrano odpady i poddano recyklingowi:

o kodzie 02 01 04 w ilości 46,2900 Mg (folia, opakowania po nawozach),

o kodzie 15 01 02 w ilości 11,5600 Mg (siatka, sznurek, opakowania typu Big Bag)

5. Część V -  Gmina Gostynin

– miejsce zbiórki/ odbioru odpadów w miejscowości Solec 39 C, 09-500 Gostynin.

– odebrano odpady i poddano recyklingowi:

o kodzie 02 01 04 w ilości 63,6400 Mg (folia, opakowania po nawozach),

o kodzie 15 01 02 w ilości 31,7500 Mg (siatka, sznurek, opakowania typu Big Bag)

Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia w pięciu Gminach: łączna masa wszystkich odpadów odebranych i poddanych recyklingowi w procesie przetwarzania R3, R12 wyniosła  258, 4230 Mg (o kodzie 02 01 04 – 175,0360 Mg, o kodzie 15 01 044 – 83,387 Mg).

Różnica pomiędzy zakładanym zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, a wykonanym tj. 43,767 Mg wynikała z rozbieżności pomiędzy deklarowaną przez Rolników, na etapie składania wniosków, masą folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, a rzeczywistą masą odpadów dostarczonych/przekazanych bezpośrednio z gospodarstw Rolników. Jak również liczbą rezygnacji Rolników z oddania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Zaistniała sytuacja przełożyła się również na zmniejszenie kwoty dotacji.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji przedsięwzięcia znajdują się na stronach Gmin biorących udział zbiórki/odbioru pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

https://slupno.eu/informacja-o-naborze-deklaracji-w-ramach-inwentaryzacji-folii-rolniczych-oraz-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej/

https://www.starabiala.pl/gmina-stara-biala/aktualnosci/1509-odbior-folii-rolniczej-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-29-10-19

http://www.gminalack.pl/

https://pacyna.mazowsze.pl

http://www.gminagostynin.pl/news/content/949

Informacje źródłowe na temat  programu pn. „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdują się na stronie https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/


Część I -  Gmina Słupno  

Odbiór odpadów odbywał się zgodnie z rodzajem przekazanego od 28 (dwudziestu ośmiu) Rolników odpadu do odpowiednio przygotowanego kontenera.


Część I – Gmina Słupno – Realizacja przedsięwzięcia z miejsca zbiórki/odbioru odpadów w miejscowości Wykowo 57,


Część II – Gmina Stara Biała

Odbiór odpadów odbywał się zgodnie z rodzajem przekazanego od 72 (siedemdziesięciu dwóch) Rolników odpadu do odpowiednio przygotowanego kontenera.


Część II – Gmina Stara Biała – Realizacja przedsięwzięcia z miejsca zbiórki/ odpadów w miejscowości Ogorzelice  dz. ew. nr 2/10 przy ul. Bielskiej.


Część III – Gmina Łąck

Odbiór odpadów odbywał się zgodnie z rodzajem przekazanego od 2 (dwóch) Rolników odpadu do odpowiedniego przygotowanego kontenera.


Część III – Gmina Łąck – Realizacja przedsięwzięcia z miejsca zbiórki/odbioru


Część IV – Gmina Pacyna

Odbiór odpadów odbywał się zgodnie z rodzajem przekazanego od 65 (sześćdziesiąt pięć)  Rolników odpadu do odpowiednio przygotowanego kontenera w miejscowości Łąck ul. Brzozowa 1.


Część IV – Gmina Pacyna – Realizacja przedsięwzięcia z miejsca zbiórki/odbioru odpadów w miejscowości Słomków 86


Część V – Gmina Gostynin

Odbiór odpadów odbywał się zgodnie z rodzajem przekazanego od 93 (dziewięćdziesięciu trzech) Rolników odpadu do odpowiednio przygotowanego kontenera


Część V – Gmina Gostynin- Realizacja przedsięwzięcia z miejsca zbiórki/odbioru odpadów w miejscowości Solec 39 C.