Związek Gmin Regionu Płockiego
otrzymał 8 000 000,00 zł
z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

W dniu 12 października 2023 roku w Sali OSP w Gąbinie odbyło się uroczyste wręczenie Związkowi Gmin Regionu Płockiego reprezentowanemu przez Wiceprzewodniczącego Zarządu ZGRP - Pana Krzysztofa Jadczaka /Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin/, Członka Zarządu ZGRP - Pana Sławomira Wawrzyńskiego /Wójta Gminy Stara Biała/ oraz Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu Płockiego - Panią Katarzynę Rogucką - Maciejowską symbolicznego czeku na kwotę 8 milionów złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja ósma na projekty z zakresu: modernizacji infrastruktury gospodarki odpadami oraz zeroemisyjnego transportu publicznego. Czeki wręczał Minister Skarbu Państwa Pan Maciej Małecki.

Dofinansowanie posłuży realizacji projektów pn.:

  1. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO 
  • Wartość Projektu: 2 105 263,16 zł
  • Wartość dofinasowania: 2 000 000,00 zł
  • Wartość wkładu własnego 105 263,16 zł

Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury poprzez wyposażenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w sprzęt specjalistyczny i urządzenia służące między innymi: zmniejszaniu objętości odpadów, czyszczeniu z błota, śniegu i liści terenu, koszeniu, cięciu, załadunkowi itp. PSZOKi będąc bardzo ważną częścią składową systemu gospodarowania odpadami i elementem zamykającym system zbierania odpadów komunalnych u źródła na terenie Związku, działają w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wypełniając tym samym obowiązek określony w art. 3 ust. 2b. Punkty wymagają modernizacji poprzez wyposażenie w sprzęt specjalistyczny umożliwiający bieżące funkcjonowanie w różnych porach roku. Zakupy ww. sprzętu i urządzeń pozwolą na zwiększenie przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi art. 25 ust 1 ustawy o odpadach oraz będą wspierać rozwój systemu gospodarowania odpadami na terenie Gmin Członków Związku.

  1. ZAKUP ZEROEMISYJNEGO TABORU DLA GMIN CZŁONKOWSKICH ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
  • Wartość Projektu: 6 666 666,67 zł
  • Wartość dofinasowania: 6 000 000,00 zł
  • Wartość wkładu własnego 666 666,67 zł

Zakupione pojazdy z napędem zeroemisyjnym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych  wykorzystywane będą na potrzeby transportu publicznego związanego z realizacją zadań własnych wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym wszystkich gmin członków Związku.

Gratulujemy Wszystkim członkom Związku Gmin Regionu Płockiego, którzy również pozyskali dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja ósma na realizację własnych indywidualnych zadań tj.:

GMINA BIELSK -  7000 000,00 zł na Budowę i modernizację dróg na terenie gminy Bielsk

GMINA BRUDZEŃ DUŻY - 7 600 000,00 zł na Budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży

GMINA BULKOWO - 5 883 405,32 zł na Rozbudowę dróg gminnych (ul. Zachodnia, Osiedlowa, Sezamkowa, Ostatnia), gm. Bulkowo  oraz 4 283 437 zł na Budowę budynku garażowo-warsztatowego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z instalacją zbiornikową na gaz płynny

MIASTO I GMINA DROBIN - 1 425 000,00 zł na Budowę drogi w miejscowości Chudzyno Kolonia  oraz 2 375 000,00 zł  na Remont drogi gminnej w miejscowości Wrogocin

MIASTO I GMINA GĄBIN - 6 100 000,00 zł na Modernizację infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz 2 000 000,00 zł na Modernizację infrastruktury drogowej w Gąbin w ul. Staszica i ul. Myśliwskiej oraz w miejscowości Czermno 'Olszynki'

GMINA GOTYNIN - 8 000 000,00 zł na Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice

GMINA ŁĄCK - 1 995 000,00 zł na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck  oraz 7 980 000,00 zł na Modernizację  Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej.

GMINA MAŁA WIEŚ - 4 365 000,00 zł na Przebudowę  i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi

GMINA NOWY DUNINÓW - 1 997 500,00 zł na Budowę przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów - Etap I oraz 7 990 000,00 zł na - Etap II

GMINA RADZANOWO - 1 791 000,00 zł na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Radzanowie

GMINA PACYNA - 7 885 000,00 zł na Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna oraz 1 710 000,00 zł Przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn Powiat Gostyniński

GMINA -MIASTO PŁOCK - 8 000 000,00 zł na  Rozbudowę drogi gminnej nr 520014W – ulicy Browarnej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą.

GMINA SŁUPNO - 2 000 000,00 zł na  „Eko - Słupno program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych”

GMINA STARA BIAŁA - 7 562 000,00 zł na Budowę dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała 7 562 000,00

GMINA STAROŹREBY - 8 000 000,00 zł na Budowę Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby.

Należy nadmienić, że podczas spotkania Pan Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała wręczył pamiątkowy medalion z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Gminy Stara Biała Panu Maciejowi Małeckiemu Wiceministrowi Skarbu Państwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy dostrzegli i wspierają Nasze starania o poprawę jakości życia mieszkańców Gmin tworzących Związek.

Czek Związku Gmin Regionu Płockiego

Wręczenie symbolicznego czeku przez Pana Macieja Małeckiego Wiceministra Skarbu Państwa dla reprezentantów Związku – Pan Krzysztof Jadczak – Wiceprzewodniczący Zarządu ZGRP, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Pan Sławomir Wawrzyński – Członek Zarządu ZGRP oraz Pani Katarzyna Rogucka -Maciejowska  - Dyrektor Biura Związku Gmin Regionu Płockiego

Wręczenie pamiątkowego medalionu z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Gminy Stara Biała przez Pana Sławomira Wawrzyńskiego - Wójta Gminy Stara Biała dla Pana Macieja Małeckiego – Wiceministra Skarbu Państwa.

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy w dniu 12 października odebrali symboliczne czeki