Program usuwania wyrobów zawierających azbest  na terenie  Związku Gmin Regionu Płockiego”  polegającego na wykonaniu kompleksowej usługi w zakresie demontażu, odbioru, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest z zabudowań indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych z terenu Miasta i Gminy Płock.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie  Związku Gmin Regionu Płockiego” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 8 655,36 zł.”  

Cel programu

  • Oczyszczenie terenu Miasta i Gminy Płock z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad
  • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców

Wykonawca

Logistyka  Odpadów- Realizacje Sp. z o.o.
ul. Szklana 20
43-300 Bielsko-Biała

Termin realizacji umowy

Termin i zakres realizacji umowy  został podzielony na dwa etapy tj. (Etap I, Etap II).
Etap I –  nie dłuższy niż do 30 września 2022r.
Etap II – nie dłuższy niż do 11 listopada 2022r.

Zakres umowy obejmuje:

- Demontaż pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka,
- Odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo-cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji na terenie Miasta Płocka
- Załadunek na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,
- Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez Wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i umowę zawartą z Wykonawcą,
- Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,
- Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250 z późn. zm)
- Przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług.

Zamawiający sukcesywnie wskazywać będzie Wykonawcy w czasie trwania umowy budynki, które zostaną objęte w/w usługą.

Przedmiot zamówienia finansowany jest:
- Etap I przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  oraz z budżetu Gminy i Miasta Płock
- Etap II z budżetu Gminy i Miasta Płock

W czasie realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  na terenie  Związku Gmin Regionu Płockiego” ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu, odbioru, załadunku, transportu i zdeponowania na składowisku odpadów może kształtować się pomiędzy następującymi wielkościami dla każdego z Etapów:
Etap I- szacunkowa ilość  ok 50,274Mg
Etap II - ilość zależna od złożonych wniosków mieszkańców Miasta Płock.

Ostateczna ilość wyrobów azbestowo-cementowych, usuniętych w ramach umowy zależy od liczby wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości oraz środków przewidzianych na realizację zadania na kwotę nie większą niż 50 000,00 zł.