Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Tytuł Projektu
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego”

Beneficjent
Związek Gmin Regionu Płockiego

Numer Umowy
RPMA.12.01.00-14-i215/20-00

Okres realizacji Projektu
10.08.2020 r. – 30.10.2023 r.

Partnerzy
Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Pacyna

Całkowita wartość projektu
625 668,53 PLN

Wartość dofinasowania z RPO WM 2014-2020
392 493,12 PLN

Projekt współfinasowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-EU” dla Mazowsza”
Działania 12.1 „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego” realizowany jest jako projekt Partnerski. Liderem wiodącym i wnioskodawcą projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast Partnerami są dwie Gminy tj. Miasto i Gmina Gąbin  i Gmina Pacyna – jednocześnie beneficjenci końcowi, z terenu działania Związku Gmin regionu Płockiego. Partnerstwo zostało zawiązane zgodnie z wymogami i zasadami określonymi w art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Każda ze Stron Partnerów po zrealizowaniu i właściwym rozliczeniu projektu nabędzie prawo własności nakładów, ulepszeń poczynionych na majątku własnym wniesionym do realizacji projektu oraz infrastruktury i dokumentacji powstałych w ramach realizacji Projektu w zakresie rzeczowym i finansowym przypisanym w Projekcie dla danej Strony Partnera. Dofinansowanie uzyskane w ramach projektu, trafiać będzie do poszczególnych Partnerów-Gmin w zakresie dotyczącym inwestycji przeprowadzanej w danej Gminie.

Opis Projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej z dostosowaniem do współczesnych norm i standardów energetycznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz Gminy Pacyna wraz z instalacją fotowoltaiczną.

W ramach projektu procesowi termomodernizacji poddane zostaną następujące  nieruchomości:

1. Miasto i Gmina Gąbin

 • Budynek administracyjno-biurowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie

Zakres prac budowlanych uwzględnia:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropu,
 • wymiana drzwi wejściowych,
 • montaż sterowania ogrzewaniem,
 • wymiana pokrycia dachu

2. Gmina Pacyna

 • Budynek Urzędu Gminy Pacyna

Zakres prac budowlanych uwzględnia:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymiana drzwi zewnętrznych i okien,
 • montaż systemu sterowania ogrzewaniem,
 • wymiana źródła ciepła,
 • wymiana instalacji co (wraz z grzejnikami)
 • instalacja OZE w postaci paneli fotowoltaicznych

Cel projektu

Strategicznym celem projektu jest głęboka termomodernizacje budynków użyteczności publicznej z dostosowaniem do współczesnych norm i standardów energetycznych budynków na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz Gminy Pacyna wraz z wymianą źródła ciepła oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Cel strategiczny oraz cele szczegółowe projektu są zgodne z celami określonymi w osi Priorytetowej XII „REACT-EU” dla Mazowsza” Działania 12.1 „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Największe możliwości oszczędności energii zidentyfikowano w sektorze  publicznym i mieszkaniowym. Zmniejszenie udziału emisji zanieczyszczeń powietrza przyniosą również działania na rzecz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii, efektywności energetycznej, poprzez termomodernizację budynków, stanowiącą zarazem jedną z najbardziej ekonomicznych dróg zmniejszenia zużycia energii.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków,
 • Zwiększenie powierzchni użytkowej budynków poddanych termomodernizacji,
 • Zwiększenie powierzchni użytkowej budynków podlegających zmianie sposobu ogrzewania,
 • Zwiększenie liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE,
 • Zwiększenie zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 • Zwiększenie zdolność produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej,
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, (CO2)

Informacje źródłowe na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-EU” dla Mazowsza” Działania 12.1 „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,znajdują się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/fundusze-europejskie-pomagaja-w-termomodernizacji-budynkow-uzytecznosci-publicznej-oglaszamy-wyniki-konkursu/