KOMUNIKAT

Zamawiający Związek Gmin Regionu Płockiego, iż w opublikowanym Zapytaniu o cenę nr DAO.271.8.2021.EK z dnia 18.11.2021 r. na realizację zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w zakresie: Odbiór, załadunek, transport i utylizacja pokryć dachowych oraz elementów zawierających azbest, dokonano niezamierzonej omyłki pisarskiej.

 

Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia do dnia 26.11.2021 r. do godziny 13:00