W dniu 15 -go  czerwca 2021 r. Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w osobach Krzysztof Jadczak – Wiceprzewodniczący , Sławomir Wawrzyński Członek  Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego  podpisali porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii , na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Wysoko ocenione wnioski o dofinasowanie złożone przez Związek Gmin Regionu Płockiego pozwoliły otrzymać  11 800,00 zł dotacji na wykonanie zadania pn. „Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w Gminie Brudzeń Duży”, co wyniesie ponad 79% całkowitego kosztu oraz 58 800,00 zł na zadanie pn. „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczących osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminach tj. Gostynin, Pacyna, Mała Wieś oraz Miasto i Gmina Gąbin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Baz Azbestowych”, co wyniesie ponad 75% całkowitego kosztu.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Gminy Brudzeń Duży:
 • zorganizowanie spotkania na temat problematyki związanej z gospodarowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla 250 uczestników (mieszkańcy Gminy Brudzeń Duży, dzieci i młodzieży, urzędnicy, przedsiębiorcy);
 • promocję działań w prasie lokalnej i w Internecie;
 • opracowanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców Gminy Brudzeń Duży, dzieci i młodzieży, urzędników oraz przedsiębiorców materiałów edukacyjnych i informacyjnych (2000 szt. ulotek, 100 plakatów informacyjnych).

2. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Gminy Mała Wieś oraz Miasta i Gminy Gąbin:

 • aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego dla Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Gminy Mała Wieś, Miasta i Gminy Gąbin;
 • wprowadzenie danych z aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego do Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl) dla Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Gminy Mała Wieś, Miasta i Gminy Gąbin.

Termin zakończenia realizacji zadania Strony ustaliły na dzień 23 wrzesień 2021 r.

Prace związane z inwentaryzacją oraz edukacją do ustalonego terminu przeprowadzi firma EKODIALOG Maciej Mikulski z siedzibą ul. Stępińska 48/58 lok 4,00-739 Warszawa. Osoby wykonujące prace w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Członków Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego. Spis z natury dotyczyć będzie pokryć dachowych budynków wykonanych z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich tzw. „eternitu”, oraz płyt zgromadzonych na posesjach. Zbierane dane będą dotyczyć szacunkowej ilości odpadów w m2 oraz stopień pilności ich usunięcia. W przypadku obiektów, w których stwierdzone zostanie wykorzystanie wyrobów azbestowych, opracowana zostanie warstwa obrysów obiektów wraz z przypisaniem ich lokalizacji.

Zebrane informacje będą podstawą do aktualizacji danych zawartych w centralnej Bazie Azbestowej (www.bazaazbestowa.pl).

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”  dla Gmin umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Informacje źródłowe na temat„ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1Związek Gmin Regionu Płockiego we współpracy z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Gminą Mała Wieś, Miastem i Gminą Gąbin mając na uwadze konieczność stałego polepszenia warunków życia mieszkańców, przystąpili do wykonania zadania pn.: „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczących osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminach tj. Gostynin, Pacyna, Mała Wieś oraz Miasto i Gmina Gąbin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Baz Azbestowych”.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na realizację zadania przyznało dotację celową w wysokości 58.800 zł w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Całkowity koszt zadania wynosi 77.500 zł.

Zakres zadań obejmuje:

 • aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego dla Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Gminy Mała Wieś, Miasta i Gminy Gąbin;
 • wprowadzenie danych z aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego do Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl) dla Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Gminy Mała Wieś, Miasta i Gminy Gąbin.

Szczegółowa inwentaryzacja z natury wszystkich miejsc na terenie Gminy, w której występują wyroby zawierające azbest przeprowadzona została przez pracowników firmy EKODIALOG Macieja Mikulskiego z siedzibą w Warszawie w poszczególnych terminach:

 • 14 czerwca - 9 lipca 2021 roku na terenie Gminy Gostynin oraz Gminy Pacyna;
 • 28 czerwca - 9 lipca 2021 roku na terenie Miasta i Gminy Gąbin;
 • 26 lipca - 13 sierpnia 2021 roku na terenie Gminy Mała Wieś;

Osoby wykonujące prace w terenie posiadały imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Członków Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Spis z natury dotyczył pokryć dachowych budynków wykonanych z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich tzw. „eternitu” oraz płyt zgromadzonych na posesjach. Zbierane dane dotyczyły szacunkowej ilości odpadów w m2 oraz stopnia pilności ich usunięcia. W przypadku obiektów, w których stwierdzone zostało wykorzystanie wyrobów azbestowych, opracowana zostanie warstwa obrysów obiektów wraz z przypisaniem ich lokalizacji.

Zebrane informacje były podstawą do aktualizacji danych zawartych w centralnej Bazie Azbestowej (www.bazaazbestowa.pl).

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” dla Gmin umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Informacje źródłowe na temat „ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1