„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego" 

Związek Gmin Regionu Płockiego realizuje zadanie pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego"  Część I, Część II, Część III, na terenie Gmin tj. Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta I Gminy Drobin, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin, Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  203 639,34 zł.

Cel programu

  • Oczyszczenie z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad na terenie Gmin:
    Część I: Stara Biała, Słupno,
    Część II: Brudzeń Duży, Wyszogród, Łąck, Gąbin,
    Część III: Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Nowy Duninów, Pacyna, Gostynin
  • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EURO-GAZ”

Łój, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki - Sp. J.

Zgórsko, ul. Leśna 48

26-052 Sitkówka-Nowiny  

Termin realizacji zadania  

od 4 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r.  

Zakres czynności obejmował:

-Demontaż, odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo - cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie ZGRP,

-Odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo - cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie ZGRP,

-Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia

-Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,

W czasie realizacji zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu, odbioru, załadunku, transportu i zdeponowania na składowisku może kształtować się pomiędzy następującymi wielkościami dla każdej z części:

Część I – ok. 270 Mg

Część II – ok. 365,62 Mg

Część III – ok. 399,92 Mg

Efekt ekologiczny: 

Ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do utylizacji 1 035,54 Mg

Koszt całkowity zadania:  417 209,40 zł