Szkolenie „eKatalogi”

W dniu 20 lutego w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu „eKatalogii” realizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Elektronicznej Administracji.

W ramach projektu zostało utworzone nowe narzędzie świadczące usługę elektroniczną, które umożliwia zamawiającym dokonywanie zakupów produktów poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. eKatalogii świadczą dwie podstawowe ściśle ze sobą powiązane usługi:

  1. usługę umożliwiającą wykonawcom oferowanie wyspecyfikowanych produktów poprzez zamieszczanie tzw. kart produktów o jednolitej formie dla danej grupy produktów. Jednorodne karty umożliwiają porównywanie i wybór produktu;
  2. usługę umożliwiającą dokonywanie zakupów przez zamawiającego od wykonawcy,
    z uwzględnieniem dwóch form wyboru produktów:
  1. zakupy produktów umieszczonych w katalogu i na warunkach realizacji tam określonych,
  2. składanie zapytań ofertowych do wykonawców, w odniesieniu do zakupów w zakresie elementów niewyspecyfikowanych w karcie produktów.

Szkolenie miało na celu zaprezentowanie Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów – „eKatalogi”, która m.in. pozwala zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, dzięki możliwości bezpłatnego i łatwego umieszczania oferty w systemie. Stworzone narzędzie jest zachętą do podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności w sektorze zamówień publicznych. Ponadto jest szansą na uzyskanie wymiernych korzyści finansowych wynikających z bezpłatnego dostępu do bazy klientów administracji publicznej.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych Departamentu Informacji Edukacji i Analiz Systemowych: Pani Małgorzata Przewalska i Pani Agnieszka Miętkiewicz. Organizatorem spotkania był Związek Gminy Regionu Płockiego, natomiast w szkoleniu udział wzięli  przedstawiciele z  gmin zrzeczonych  w Związku Gmin Regionu Płockiego.  

Więcej informacji o Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów – „eKatalogi” można uzyskać pod adresem: https://www.ekatalogi.uzp.gov.pl/ecat/um/default#/