Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego" 

"Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" Część I, Część II, Część III, polegająca na realizacji ww. zamówienia na terenie Gmin tj. Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta I Gminy Drobin, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin, Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  194 048,46 zł.”

Cel programu

  • Oczyszczenie z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad na terenie gmin:
    Część I: Stara Biała, Brudzeń Duży, Drobin, Staroźreby
    Część II: Słupno, Wyszogród, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą
    Część III: Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Pacyna, Gostynin
  • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców

Wykonawca

LOGISTYKA ODPADÓW Sp. z o.o.

ul.  Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice 

Termin realizacji zadania  

od 15.10.2018 r. do 5 grudnia 2018 r.  

Zakres czynności obejmował:

-Demontaż, odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo - cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich)
 i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie ZGRP,

-Odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo - cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie ZGRP,

 

-Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia

-Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,

W czasie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu, odbioru, załadunku, transportu i zdeponowania na składowisku może kształtować się pomiędzy następującymi wielkościami dla każdej z części:

Część I – ok. 308,200 Mg

Część II – ok. 180,573 Mg

Część III – ok. 183,421 Mg

Efekt ekologiczny: 

Ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do utylizacji 672,20 Mg

Koszt całkowity zadania:  242 560,57 zł

wfosigw

 

 

"Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie doatcji, w kwocie 181 712,60 zł.