Tytuł Projektu

Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Beneficjent

Związek Gmin Regionu Płockiego

Numer umowy

RPMA.05.02.00-14-5273/16-00

Okres realizacji umowy

Od 2016-04-20 do 2018-06-29

Całkowita wartość projektu

2 770 877,27 PLN

Wartość dofinansowania

2 124 541,29 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Opis projektu

Projekt polega na posadowieniu 12 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z wykluczeniem złomu), w których będzie można oddać selektywnie zbierane odpady.
Punkty posadowione zostaną w gminach: Łąck, Drobin, Gąbina, Pacyna, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gostynin, Słupno, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród i Stara Biała (dla Gminy Stara Biała i Gminy Bielsk).

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w wymienionych lokalizacjach przewiduje się budowę i montaż: utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi i naziemnymi oraz urządzeniami, promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, eventami promującymi i materiałami poligraficznymi, zaprojektowaniem i wykonaniem dojść, dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, nie wyklucza się możliwości budowy ramp, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK.

Cel projektu

  • zapewnienie mieszkańcom gmin – członków Związku swobodnego dostępu do punktów zbierania odpadów,
  • wzrost świadomości ekologicznej,
  • podniesienie standardu życia mieszkańców gmin,
  • polepszenie stanu ekologicznego terenów objętych zasięgiem działania projektu,
  • dostosowanie polskich gmin do standardów obowiązujących na terenie UE.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/