Związek Gmin Regionu Płockiego publikuje uzgodnione projekty strategii, opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, tj.:

1. Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

2. Strategia efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

3. Strategia rewitalizacji obszarów miejskich Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

4. Strategia zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

5. Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

 

Powyższe strategie są efektem wspólnej pracy wszystkich Partnerów projektu oraz podmiotów z sektora biznesu, NGO i nauki z terenu OFAP, ze szczególnym uwzględnieniem Władz poszczególnych JST oraz przedstawicieli Zespołu Konsultacyjnego i Projektowego. Strategie te zostały również poddane procedurze konsultacji społecznych z mieszkańcami gmin z terenu OFAP, jak również dla tych dokumentów, dla których było to wymagane, przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego na podstawie podjętych uchwał postanowiło zarekomendować skierowanie pod obrady Rad Gmin Partnerów oraz Zarządu Powiatu Płockiego ww. projekty strategii.

Opracowane dokumenty mają posłużyć do wykorzystania powiązań funkcjonalnych zidentyfikowanych na terenie OFAP na rzecz partnerskiej współpracy w celu przeciwdziałania problemom miast i gmin OFAP. Zaplanowane działania, zgodnie z celem szczegółowym projektu, mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Załączniki:

1. Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i pozytywnymi opiniami RDOŚ w Warszawie oraz PWIS w Warszawie pobierzpobierzpobierzpobierz

2. Strategia efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. pobierz

3. Strategia rewitalizacji obszarów miejskich Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. pobierz

4. Strategia zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i pozytywnymi opiniami RDOŚ w Warszawie oraz PWIS w Warszawie pobierzpobierzpobierzpobierz

5. Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i pozytywnymi opiniami RDOŚ w Warszawie oraz PWIS w Warszawie pobierzpobierzpobierzpobierz