Dnia 8 października 2011 roku, w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. W posiedzeniu uczestniczyło 16 przedstawicieli gmin członków Związku. Podczas spotkania obradowano nad bieżącymi działaniami prowadzonymi przez Związek Gmin oraz podjęto uchwałę w sprawie przejęcia wykonywania przez Związek Gmin Regionu Płockiego zadań wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz powołano Komisję Problemową do wdrożenia tej ustawy.