Dyskusja przedstawicieli władz, instytucji oraz lokalnego środowiska samorządowego, w dużej części reprezentowanego przez gminy członków Związku Gmin Regionu Płockiego, na temat obecnego stanu rozwoju oraz przyszłych priorytetów województwa mazowieckiego była głównym tematem konferencji, która odbyła się 16 listopada 2011r. w Centrum Edukacji Grupa Orlen.

Dotyczyła procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Fundamentem dyskusji były postępujące zmiany społeczno-gospodarcze subregionów Mazowsza, a więc i całego województwa. Przedstawiono także wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza”. Konferencja stanowi jeden z etapów pracy w próbie dostosowania w.w. dokumentów do realnych potrzeb i uwarunkowań.

Na zakończenie konferencji dyskutowano o przyszłości subregionu w kontekście aktualizowanych dokumentów. W panelu dyskusyjnym udział wziął między innymi Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka i Przewodniczący Związku Gmin Regionu Płockiego, prezentując potrzeby Płocka i gmin – członków Związku Gmin Regionu Płockiego w zakresie budowy obwodnicy oraz kolejnej przeprawy mostowej.