Tytuł Projektu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego

Beneficjent

Związek Gmin Regionu Płockiego

Numer umowy

RPMA.04.02.00-14-4595/16-00

Okres realizacji umowy

01.09.2016 r. – 29.06.2018 r.

Partnerzy

Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Gostynin, Gmina Nowy Duninów, Gmina Radzanowo, Gmina Staroźreby

Całkowita wartość projektu

10 974 336,16 PLN

Wartość dofinansowania

7 130 664,21 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przedmiot projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” dotyczy głębokiej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii dla 16 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego

W ramach projektu zmodernizowane zostaną następujące budynki:

 1. Gmina Bodzanów:
  • Szkoła Podstawowa przy ZPO w Bodzanowie,
  • Gimnazjum przy ZPO w Bodzanowie,
 2. Gmina Brudzeń Duży:
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,
 3. Gmina Bulkowo:
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Bulkowie,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Worowicach,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Nadułkach,
 4. Miasto i Gmina Gąbin:
  • Kamienica przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie,
 5. Gmina Gostynin:
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie,
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu,
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku,
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu,
 6. Gmina Nowy Duninów:
  • Zespół Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie,
 7. Gmina Radzanowo:
  • Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie,
  • Szkoła Podstawowa w Radzanowie,
 8. Gmina Staroźreby:
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze,
  • Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach.

Zakres prac budowlanych:

 • ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne),
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie automatyki pogodowej,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku,
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Cel projektu:

Strategicznym celem projektu jest głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach z terenu Związku Gmin Regionu Płockiego połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Cel strategiczny projektu jest zgodny z celami określonymi w osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Cel szczegółowy Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Największe możliwości oszczędności energii zidentyfikowano w sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz lokalnych jednostkach produkcji ciepła. Zmniejszenie udziału emisji zanieczyszczeń powietrza przyniosą również działania na rzecz zwiększania efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków, stanowiącą zarazem jedną z najbardziej ekonomicznych dróg zmniejszenia zużycia energii.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków,
 • Zwiększenie powierzchni użytkowej budynków podlegających zmianie systemu ogrzewania,
 • Zwiększenie liczby jednostek wytwarzania energii cieplej i elektrycznej z OZE,
 • Zwiększenie zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (w tym energii elektrycznej i cieplnej),
 • Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (w tym energii elektrycznej i cieplnej),
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej,
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2)

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/