„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" 

Związek Gmin Regionu Płockiego realizuje zadanie pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" na terenie: Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin.

Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  30 000,00 zł.

Cel programu

  • Oczyszczenie z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad na terenie:
    Część I: Gminy Brudzeń Duży
    Część II: Gminy Nowy Duninów
    Część III: Gminy Pacyna
    Część IV: Gminy Gostynin
  • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców

Wykonawca
sługi Transportowe i Handel Jan Lorek
Trzetrzewina 320
33-395 Chełmiec

Termin realizacji zadania  
od 3 grudnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.  

Zakres czynności obejmował:

Odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo - cementowych ze wskazywanych przez Zamawiającego posesji zlokalizowanych na terenie: Gminy Brudzeń Duży, Gminy Nowy Duninów, Gminy Pacyna, Gminy Gostyni, będących członkami Związku Gmin Regionu Płockiego, zgodnie z przekazanymi do ZGRP wykazami.

Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia

Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,

Efekt ekologiczny: 
Ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do utylizacji 111,10 Mg

Koszt całkowity zadania:  50 000,00 zł